Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

FORD COURİER 1 DEPO YAKITLA 1270 KM GİDİYOR

Zengin donanımı ve binek modelleri aratmayan sürüş özellikleriyle öne çıkan araç, düşük tüketim değeriyle de mutlu ediyor. Av­ru­pa­’nın e...

Zengin donanımı ve binek modelleri aratmayan sürüş özellikleriyle öne çıkan araç, düşük tüketim değeriyle de mutlu ediyor. Av­ru­pa­’nın en bü­yük ti­ca­ri araç pa­zar­la­rın­dan Tür­ki­ye, For­d’­un ye­ni ya­tı­rı­mıy­la ‘Ma­de in Tur­ke­y’ im­za­lı bir mo­de­le da­ha ka­vuş­tu.


Mar­ka­nın Göl­cü­k’­te üre­ti­mi­ne baş­la­dı­ğı ve yol­lar­da boy gös­ter­me­ye baş­la­yan ye­ni ti­ca­ri­si Co­uri­er, mev­cut yer­li ra­kip­le­ri­nin tam or­ta­sı­na ko­num­la­na­rak fark­lı ol­ma­yı he­def­li­yor. Oto­mo­bil­va­ri kul­la­nım özel­lik­le­ri ve kon­fo­ruy­la dik­kat çe­ken araç, Jo­ur­ney isim­li oto­mo­bil ruh­sat­lı ver­si­yon­la­ra da sa­hip. 

Bu haf­ta ko­nu­ğu­muz olan araç, bi­ze en zen­gin do­na­nım se­çe­ne­ği ve di­zel mo­to­ruy­la eş­lik et­ti. Spar­tif çiz­gi­ler­le ta­sar­la­nan araç, ‘Ma­x’ ai­le­sin­den gi­bi gö­rü­nü­yor. Ge­niş ha­va gi­ri­şiy­le dik­kat çe­ken ön bö­lüm oto­mo­bil­le­ri an­dı­ran çiz­gi­le­riy­le öne çı­kı­yor. Ara­cın mi­ni­van­la­rı an­dı­ran ta­sa­rı­mı pro­fil ve ar­ka bö­lüm­de de ken­di­ni bel­li edi­yor. 

İÇ MEKANDA KALİTE 
Can­lı renk se­çe­nek­le­riy­le de bu ka­nı­yı des­tek­le­yen mar­ka, ara­cın iç ta­sa­rı­mı bi­nek mo­del­le­rin­den al­mış. Özel­lik­le Fi­es­ta ve B-Max mo­del­le­rin­den iz­le­rin gö­rül­dü­ğü iç me­kan ka­li­te­li his­set­ti­ri­yor. Bol­ca sert plas­ti­ğin kul­la­nıl­dı­ğı kok­pi­tin bir ha­fif ti­ca­ri­ye gö­re mal­ze­me ka­li­te­si yük­sek. 

Er­go­no­mi ve iş­çi­lik­te de oto­mo­bil­le­ri arat­ma­yan ara­cın sü­rü­cü kol­tu­ğu­na otur­du­ğu­nuz­da bu his iyi­ce ar­tı­yor. Ara­cın ikin­ci sı­ra kol­tuk­la­rı da ön­de­ki­ler gi­bi bol­ca baş ve diz me­sa­fe­si­ne sa­hip. İç me­kan­da­ki fe­rah­lık yük­sek ta­van sa­ye­sin­de oto­mo­bil­ler­le kı­yas­la­na­ma­ya­cak ka­dar ba­şa­rı­lı. Çift ka­yar ka­pı da kul­la­nış­lı­lı­ğı ar­tı­ran bir di­ğer un­sur. 

708 LİTRELİK BAGAJ 
Ba­gaj ise 4.1 met­re­lik bir araç için ol­duk­ça ge­niş. 708 lit­re­lik ha­cim, ar­ka kol­tuk­lar kat­lan­dı­ğın­da 1656 lit­re­ye ka­dar ula­şı­yor. Ara­cın is­ti­ap had­diy­se 566 ki­log­ram. 

BİR DEPO YAKITLA 1270 KİLOMETRE 
Fab­ri­ka ve­ri­le­ri­ne gö­re or­ta­la­ma tü­ke­ti­mi 3.7 lit­re olan Co­uri­er, 47 lit­re­lik de­po­suy­la 1270 ki­lo­met­re­nin üze­rin­de men­zil va­de­di­yor. Bi­zim de­ne­me­le­ri­miz­de ulaş­tı­ğı­mız 4.9 lit­re­lik de­ğer, çok da dik­kat et­me­den ger­çek­leş­tir­di­ği­miz kul­la­nım­da or­ta­ya çık­tı. Sa­kin sü­rüş­ler­de, start/stop sis­te­mi­nin de des­te­ğiy­le tü­ke­ti­mi azalt­mak müm­kün. 

FİYATI 42 BİN 315 LİRADAN BAŞLIYOR 
Bu mo­del için be­lir­le­di­ği baş­lan­gıç fi­ya­tı 42 bin 315 li­ra. 1.6 lit­re­lik üst do­na­nım­lı (Ti­ta­ni­um Plus) ver­si­yon için­se 50 bin 135 li­ra­yı göz­den çı­kar­mak ge­re­ki­yor. 

 Bu do­na­nım se­vi­ye­sin­de, ESP, ABS, ön ve yan ha­va yas­tık­la­rı, yo­kuş kal­kış des­te­ği, park sen­sö­rü, las­tik ba­sınç iz­le­me sis­te­mi, 3.5 inç­lik ek­ran gi­bi uzun bir lis­te stan­dart ola­rak su­nu­lu­yor. Bu ara­da ara­cın oto­mo­bil ruh­sat­lı (Jo­ur­ney) ay­nı ver­si­yo­nu için yak­la­şık 13 bin li­ra da­ha öde­mek ge­re­ki­yor. Jo­ur­ne­y’­de faz­la­dan sa­de­ce ısıt­ma­lı ön kol­tuk­lar su­nu­lu­yor. haber7

95 BEYGİRLİK DİZEL 
Tür­ki­ye­’de iki fark­lı di­zel mo­tor­la sa­tı­şa su­nu­lan araç, bi­ze 1.6 lit­re­lik ver­si­yo­nuy­la ko­nuk ol­du. 95 bey­gir güç ve 215 nm tork üre­ten mo­tor, 5 ile­ri ma­nu­el şan­zı­man­la kom­bi­ne edil­miş. Alt de­vir­ler­de bi­raz can­sız olan mo­tor, 2 bin de­vir se­vi­ye­sin­de ger­çek gü­cü­nü his­set­ti­ri­yor. 

Yi­ne de 1280 ki­log­ram­lık araç­tan yük­sek per­for­mans bek­le­mek an­lam­sız. Vi­tes ge­çiş­le­ri ha­fif ke­mik­li ol­sa da net olan araç, ses­siz­li­ğiy­le dik­ka­ti­mi­zi çek­ti. Üst de­vir­ler dı­şın­da iç me­ka­na sı­za­ma­yan mo­tor se­si, sa­kin kul­la­nı­ma da teş­vik edi­yor. Bu sa­ye­de ara­cın asıl hü­ne­ri­nin ya­kıt tü­ke­ti­mi ol­du­ğu or­ta­ya çı­kı­yor.

Hiç yorum yok