Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

MİNİ COOPER JCV YENİLENDİ

Otomobil dünyasının sevimli markalarından MINI, yüksek performanslı modelini yeniledi.  JCW imzalı yeni nesil Cooper,artan gücüne ra...

Otomobil dünyasının sevimli markalarından MINI, yüksek performanslı modelini yeniledi. 

JCW imzalı yeni nesil Cooper,artan gücüne rağmen önceki modelden yüzde 20 daha tasarruflu İn­gi­liz oto­mo­bil üre­ti­ci­si MI­NI, ta­sa­rı­mı ve tar­zıy­la geç­miş­te ol­du­ğu gi­bi bu­gü­nün de fe­no­men­le­ri ara­sı­na gir­me­yi ba­şar­dı. 

Ara­cın se­vim­li gö­rü­nü­mü­nün al­tın­da giz­le­di­ği spor­cu gen­le­ri, en güç­süz mo­del olan One­’da bi­le ken­di­ni gös­te­rir­ken, zir­ve­de­ki özel mo­del­ler ade­ta ya­rış oto­mo­bi­li he­ye­ca­nı­nı yol­la­ra ta­şı­yor.  JCW 2000’de ku­rul­du Mar­ka­nın bün­ye­sin­de yer alan per­for­mans se­ri­si John Coo­per Works (JCW), za­ten spor­cu olan oto­mo­bi­lin sı­nır­la­rı­nı zor­la­mak için 2000’de ku­rul­du. 

Ge­niş ha­va gi­ri­şi var Mar­ka­nın ya­rış araç­la­rı­nı da ha­zır­la­yan JCW, en ye­ni mo­de­li­ni ta­nıt­tı. Ye­ni ne­sil Coo­per S te­me­lin­den ge­liş­ti­ri­len JCW ver­si­yo­nu, mar­ka­nın bu­gü­ne ka­dar üre­til­miş en güç­lü oto­mo­bi­li un­va­nı­na sa­hip. Mar­ka­nın spor­cu gen­le­ri­ni en iyi şe­kil­de ta­şı­yan ver­si­yon tar­tış­ma­sız Hatch.

 Bu 3 ka­pı­lı araç, ge­niş ha­va gi­ri­şiy­le dik­kat çe­ken ye­ni ön tam­po­nu, ka­ro­se­rin al­tı­nı ta­ma­men kap­la­yan plas­tik kap­la­ma­la­rı, kas­lı ar­ka tam­po­nu, or­ta­ya yer­leş­ti­ril­miş çift eg­zoz çı­kı­şı ve ta­van spoy­le­riy­le dik­kat çe­ki­ci bir gö­rü­nü­me sa­hip. Ön pan­ju­ru iki­ye bö­len kır­mı­zı şe­rit ve ay­nı renk­te­ki fren ka­li­per­le­ri de ara­cın ayırt edi­ci özel­lik­le­ri ara­sın­da. 

Fren­ler Brem­bo im­za­lı Ara­cın güç­lü mo­to­ru­nu diz­gin­le­mek için ge­liş­ti­ri­len Brem­bo im­za­lı fren sis­te­mi, özel ta­sa­rım­lı 17 inç­lik jant­la­rın ara­sın­dan gö­rü­nü­yor. Araç­ta spor eg­zoz sis­te­mi, spor süs­pan­si­yon­lar, ar­ka spoy­le­ri de içe­ren body­kit gi­bi bir di­zi ae­ro­di­na­mik ek­len­ti­ye yer ve­ril­miş. Hakim renk kırmızı Ara­cın iç me­ka­nın­da da kır­mı­zı renk öne çı­kı­yor. 

He­men her de­tay­da bu ren­ge rast­la­mak müm­kün. En­teg­re ka­fa­lık­la­ra sa­hip spor kol­tuk­la­rın yan des­tek­le­ri bi­le kır­mı­zı ren­ge sa­hip. Kır­mı­zı renk­li anah­tar­la ça­lış­tı­rı­lan mo­tor gi­bi ye­ni tip di­ji­tal ku­man­da bi­rim­le­ri de iç me­ka­nı çe­ki­ci ha­le ge­ti­ri­yor. Tüketimi 5.7 litre Per­for­man­sı be­lir­gin şe­kil­de ar­tan ara­cın tü­ke­tim de­ğe­riy­se dü­şü­rül­müş. 

Fab­ri­ka ve­ri­le­ri­ne gö­re ara­cın or­ta­la­ma tü­ke­ti­mi oto­ma­tik şan­zı­man­la 5.7 lit­re­ye (ma­nu­el: 6.7 lit­re) ge­ri­le­miş. Bu ra­kam, ön­ce­ki nes­lin 7.1 lit­re­lik tü­ke­ti­mi­ne gö­re yüz­de 20 da­ha dü­şük. 231 Beygir gücünde Ye­ni ne­sil JCW’­de 2 lit­re­lik tur­bo bes­le­me­li ben­zin­li mo­tor gö­rev ya­pı­yor. 231 bey­gir güç ve 320 nm tork üre­ten mo­tor, ye­ri­ni al­dı­ğı 1.6 lit­re­lik ver­si­yon­dan yüz­de 10 faz­la güç ve yüz­de 23 faz­la tork üre­te­bi­li­yor. 

6 ile­ri ma­nu­el ve 6 ile­ri Step­tro­nic şan­zı­man se­çe­nek­le­riy­le pa­za­ra su­nu­lan araç, 0-100 km/s iv­me­len­me­si­ni oto­ma­tik ver­si­yon­la 6.1 sa­ni­ye­de (Ön­ce­ki ne­sil: 6.5 sa­ni­ye) ta­mam­lı­yor. Bu ra­kam, ma­nu­el şan­zı­man­lı ver­si­yon­dan da 0.2 sa­ni­ye da­ha kı­sa. Sa­at­te 246 ki­lo­met­re sü­ra­te ula­şa­bi­len ye­ni araç, ön­ce­ki je­ne­ras­yon­dan da 8 km/s da­ha hız­lı.Gökhan Kara/bugün