Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

CİTROEN TÜRKİYEDE VİTES BÜYÜTÜYOR

Bayraktar Grubu, Citroen ile işbirliğinde 20 yılı geride bıraktı. Bu süreçte 270 bin araç satan grup, bunların 40 binini Türkiye’de üretile...

Bayraktar Grubu, Citroen ile işbirliğinde 20 yılı geride bıraktı. Bu süreçte 270 bin araç satan grup, bunların 40 binini Türkiye’de üretilen Nemo’yla gerçekleştirdi. 

Fran­sız oto­mo­tiv üre­ti­ci­si Cit­ro­en, Tür­ki­ye dis­tri­bü­tö­rü Bay­rak­tar Gru­bu­’y­la olan iş­bir­li­ği­nin 20’n­ci yı­lı­nı kut­lu­yor. 95 ya­şın­da­ki mar­ka, ay­nı za­man­da Tür­ki­ye pa­za­rın­da 60 yı­lı da ge­ri­de bı­rak­tı. Pa­zar 1 mil­yo­na ko­şu­yor 

PSA (Pe­uge­ot Cit­ro­en Gru­bu) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si ve Or­ta­do­ğu-Af­ri­ka Ope­ras­yon­la­rı Baş­kan Yar­dım­cı­sı Je­an-Chris­top­he Que­mard, Tür­ki­ye'de oto­mo­tiv pa­za­rı­nın bu yıl mil­yo­ner ola­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, grup ola­rak Tür­ki­ye pa­za­rın­da önem­li bir atı­lım ya­pa­cak­la­rı­nı söy­le­di. 
Ya­rış­ta da­ha güç­lü ola­ca­ğız Ni­san so­nu iti­ba­rıy­la Tür­ki­ye'de grup ola­rak yüz­de 8’lik pa­zar pa­yı­na ulaş­tık­la­rı­nı vur­gu­la­yan Que­mard, “Bu bi­zim için bir re­kor ol­du. PSA gru­bu için Tür­ki­ye çok önem­li bir pa­zar. Tür­ki­ye'de pa­za­rın bu yıl 1 mil­yon se­vi­ye­le­ri­ne yak­la­şa­ca­ğı ko­nu­şu­lu­yor. Pa­zar olum­lu ge­li­şir­ken, ya­rı­şa da­ha da güç­lü ola­rak de­vam edi­yo­ru­z” de­di. 

 Bu yıl hedef yüzde 3.6 pazar payı Bay­rak­tar Gru­bu Baş­ka­nı Mus­ta­fa Bay­rak­tar, 1995'ten bu ya­na 270 bin araç sa­tı­şı ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni, bu­nun 40 bininin Tür­ki­ye­’de üre­ti­len Ne­mo ol­du­ğu­nu söy­le­di. Bu yıl için 32 bi­nin üze­rin­de araç sa­tı­ş hedeflediklerini belirten Bay­rak­tar, “Böylece pa­zar pa­yı­mı­z da yüz­de 3.6'nın üze­ri­ne çı­kacak. 2017 ve son­ra­sın­da ise he­de­fi­miz pa­yı­mı­zı yüz­de 4,5'in üze­ri­ne çı­kart­ma­k” de­di. 

 İlk DS bayisi Ankara’da açılıyor Citroen ürün gamında yer alan DS serisini bir marka haline getirdiklerini ifade eden Quemard, şöyle devam etti: “Seri 500 bin adetlik satışa ulaştı ve marka haline geldi. Böylece Peugeot, Citroen ve DS olarak 3 markamız oldu. Premium sınıfa DS ile hitap edeceğiz. 

DS’in bayileri ve satış ağı kurulacak.” Türkiye'deki ilk DS Store’u önümüzdeki ay Ankara’da açacaklarını vurgulayan Bayraktar, DS'i Türkiye'de ayrı bir satış teşkilatıyla satışa sunacaklarını, İstanbul’da da showroom için yer aradıklarını kaydetti. 

“Türkiye’de 32 bin C-Elysee sattık” Etkinliğe katılan Citroen CEO’su Linda Jackson da markanın dünyadaki performansını değerlendirdi. Markanın performansının tüm dünyada pozitif bir ivme yakaladığına işaret eden Jackson, “Geçen yıl dünya satışlarımız yüzde 4 artarken, özellikle Avrupa ve Çin pazarında önemli yükseliş yaşandı. Avrupa satışlarımızın artışı da yüzde 7 oldu. 

C-Elysee modelimiz Türkiye'de ve Çin’de çok başarılı oldu. Araç, Türkiye’de satışa sunulduğundan bu yana 32 bin adetlik satışa ulaştı” dedi. Gökhan KARA/Bugün