Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

FORD KUGA YENİ 1.5 LİTRELİK ECOBOOST MOTORA KAVUŞTU

Otomatik vites ve 4 tekerlekten çekiş sistemi gibi seçeneklerle sunulan aracın tüketimi de 1.6 litrelik versiyona göre azaltılmış Pazarın p...

Otomatik vites ve 4 tekerlekten çekiş sistemi gibi seçeneklerle sunulan aracın tüketimi de 1.6 litrelik versiyona göre azaltılmış Pazarın parlayan yıldızı SUV’lar, küçük hacimli motor seçenekleriyle birlikte payını hızla artırmaya başladı. 

Yeni nesil Kuga ile birlikte bu akıma ayak uydurmayı başaran Ford, 1.6 litrelik EcoBoost motorunu emekliye ayırdı. 4 tekerlekten çekiş Markanın emisyon ve bununla bağlantılı olarak yakıt tüketimini düşürmek için geliştirdiği yeni 1.5 litrelik EcoBoost, yeni Mondeo ile birlikte kullanılmaya başlandı. 

Marka, bu yeni üniteyi sessiz sedasız şekilde Kuga’ya uyguladı. Küçük hacimli turbo motoru, otomatik şanzımanı ve 4 tekerlekten çekiş sistemiyle dikkat çeken araç, yeni üniteyle konuğumuz oldu. 7.4 litre tüketiyor 

Ara­cın yak­laş­ma açı­sı 22, uzak­laş­ma açı­sıy­sa 27.8 de­re­ce ola­rak be­lir­len­miş. Yer­den yük­sek­li­ği 198 mi­li­met­re olan araç, ba­şa­rı­lı ça­lı­şan 4 çe­ker sis­te­mi­nin de yar­dı­mıy­la çok zor­lu ol­ma­yan ara­zi şart­la­rın­da ra­hat­lık­la iler­li­yor. 

 Üze­rin­de 18 inç­lik as­falt las­tik­le­ri olan ara­cın yol tu­tuş ye­te­ne­ği sı­nıf stan­dart­la­rı­nın üze­rin­de. Fab­ri­ka ve­ri­le­ri­ne gö­re or­ta­la­ma tü­ke­ti­mi 7.4 lit­re (1.6 Eco­Bo­ost: 7.7 lit­re) olan araç, de­ne­me­le­ri­miz­de 8.9 lit­re­lik de­ğe­ri tut­tur­du. Bu ra­kam 4X4 sis­te­mi ve oto­ma­tik vi­tes dü­şü­nül­dü­ğün­de or­ta­la­ma­lar da­hi­lin­de ol­sa da fab­ri­ka ve­ri­le­ri­ne ulaş­mak zor. 
Fiyatı 77 bin 520 liradan başlıyor Ku­ga için 77 bin 520 li­ra­dan baş­la­yan bir lis­te ha­zır­lan­mış. Üst do­na­nım­lı, 4X4 ve oto­ma­tik vi­tes­li mo­del için­se 91 bin 395 li­ra­yı göz­den çı­kar­mak ge­re­ki­yor. Ra­kip­ler­le ben­zer olan fi­ya­ta zen­gin bir do­na­nım lis­te­si eş­lik edi­yor. 

Ay­nı do­na­nım­lı 2 lit­re­lik di­zel ver­si­yon için­se tam 143 bin 530 li­ra öde­mek ge­re­ki­yor. 200 kilometre sürate ulaşıyor Ye­ni 1.5 lit­re­lik Eco­Bo­ost mo­tor, tıp­kı ye­ri­ni al­dı­ğı 1.6 lit­re­lik ver­si­yon gi­bi ses­siz ve sar­sın­tı­sız ça­lı­şı­yor. Tur­bo bes­le­me­li ben­zin­li üni­te, 182 bey­gir güç ve 240 nm tork üre­ti­yor. 4 te­ker­lek­ten çe­kiş sis­te­mi­nin de kat­kı­sıy­la ağır­lık 1686 ki­log­ra­mı bu­lu­yor.

6 ile­ri tam oto­ma­tik şan­zı­man­la kom­bi­ne edi­len mo­tor, ara­cı 0’dan 100 km/s sü­ra­te 10.1 sa­ni­ye­de (1.6 Eco­Bo­ost: 9.7 sa­ni­ye) ulaş­tı­rı­yor. Sa­at­te 200 ki­lo­met­re­lik son sü­rat de­ğiş­me­miş. Mo­tor, ara hız­lan­ma­lar­da da bek­len­ti­le­ri kar­şı­lı­yor. Her şey yerli yerinde Ara­cın iç me­ka­nı da gün­cel ha­li­ni ko­ru­yor. Bol­ca tu­şun yer al­dı­ğı kok­pit­te bu­na rağ­men tüm ku­man­da­lar ol­ma­sı ge­rek­ti­ği yer­de du­ru­yor. 

Ka­lın­lı­ğı iyi ayar­lan­mış et­li di­rek­si­yon si­mi­di ve or­ta kon­so­la en­teg­re vi­tes ko­lu­nun er­go­no­mi­si ba­şa­rı­lı. İç me­kan­da su­nu­lan iş­çi­lik ve mal­ze­me ka­li­te­si üst se­vi­ye­de. Ön ve ar­ka­da baş ve diz me­sa­fe­si so­ru­nu bu­lun­mu­yor. Ba­gaj hac­miy­se 406 lit­re ola­rak be­lir­len­miş.bugün


Hiç yorum yok