Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

LAMBORGHİNİ AVENTADOR LP750-4 SUPER VELOCE

Lamborghini, Aventador modelinin gücünü 750 beygire çıkardı. Ağırlığı karbon elyaf kullanılarak azaltılan araç, performansıyla baş döndürüy...

Lamborghini, Aventador modelinin gücünü 750 beygire çıkardı. Ağırlığı karbon elyaf kullanılarak azaltılan araç, performansıyla baş döndürüyor. 

Ta­sa­rım ye­te­nek­le­riy­le ol­du­ğu ka­dar sü­per spor oto­mo­bil üre­ti­min­de de zir­ve­yi zor­la­yan İtal­yan­lar, rü­ya­la­rı süs­le­yen araç­la­rı­nı da­ha da ge­liş­tir­mek için yo­ğun bir me­sa­i har­cı­yor. Sü­per spor oto­mo­bil üre­ti­ci­le­ri ara­sın­da ha­cim kü­çült­me ya da tur­bo bes­le­me gi­bi ye­ni­lik­çi ha­re­ket­le­re ka­tıl­ma­yan Lam­borg­hi­ni, V12 mo­tor­lu Aven­ta­do­r’­a ye­ni bir ver­si­yon ek­le­di. Aven­ta­dor LP750-4 Su­per Ve­lo­ce (SV) isim­li araç, ay­nı za­man­da mar­ka­nın en güç­lü mo­de­li ol­ma özel­li­ği ta­şı­yor. 

50 KİLOGRAMLIK DİYET 
Ge­rek amb­le­mi ge­rek­se mo­del­le­ri­ne ver­di­ği isim­ler se­be­biy­le bo­ğa la­ka­bı­na sa­hip mar­ka, 700 bey­gir­lik bir ara­cın bi­le da­ha güç­lü ha­le ge­ti­re­bi­le­ce­ği­ni ka­nıt­lı­yor. 

Ağır­lı­ğın azal­tıl­ma­sı­na odak­la­nan mar­ka, ae­ro­di­na­mik açı­dan da et­ki­le­yi­ci bir oto­mo­bil ge­liş­tir­miş. Kar­bon el­ya­f kul­la­nıl­ma­sı baş­ta ol­mak üze­re ağır­lık azalt­ma­ya yö­ne­lik mü­hen­dis­lik ça­lış­ma­la­rı sa­ye­sin­de ara­cın ağır­lı­ğı 1525 ki­log­ra­ma (- 50 ki­log­ram) dü­şü­rül­müş. 

6.5 LİTRELİK V12 Lam­borg­hi­ni Aven­ta­do­r’­da yer alan 6.5 lit­re­lik at­mos­fe­rik V12 mo­tor, SV için ye­ni­den ta­sar­lan­mış. Ye­ni ha­fif bir eg­zoz sis­te­mi ek­le­nen sis­tem sa­ye­sin­de ara­cın mo­tor tep­ki­si iyi­leş­ti­ril­miş. Böy­le­ce araç, 750 bey­gir güç ve 690 nm tork üre­tir ha­le gel­miş. Araç­ta mar­ka­nın ISR şan­zı­ma­nı kul­la­nı­lı­yor. 7 ile­ri sı­ra­lı oto­ma­tik şan­zı­man gü­cü­nü 4 te­ker­le­ğe bir­den ile­ti­yor. 

Bu sa­ye­de araç 0-100 km/s iv­me­len­me­si­ni 2.8, 0-200 km/s hız­lan­ma­sı­nıy­sa 8.6 sa­ni­ye­de ta­mam­lı­yor. Mar­ka­nın ver­di­ği bil­gi­ye gö­re 0’dan 300 km/s sü­ra­te ka­dar ge­re­ken sü­rey­se sa­de­ce 24 sa­ni­ye. Sa­at­te 350 ki­lo­met­re hı­za ula­şa­bi­len ara­cın or­ta­la­ma tü­ke­ti­miy­se 16 lit­re ola­rak be­lir­len­miş. Ara­cın 100 ki­lo­met­re sü­rat­le yol alır­ken 30 met­re içe­ri­sin­de du­ra­bi­li­yor. 

1 BEYGİR 2 KİLOGRAM TAŞIYOR 
Ağır­lı­ğı azalt­ma he­de­fiy­le iç me­kan ta­ma­men ye­ni­len­di. Ye­ni spor kol­tuk­lar ve ka­pı pa­nel­le­ri kar­bon­dan imal edi­lir­ken, iç me­ka­nın ha­fif ta­sa­rı­mın­da bil­gi-eğ­len­ce sis­te­mi, ha­lı­lar ve gü­rül­tü azal­tı­cı ba­zı par­ça­lar yer al­mı­yor. 

 Kar­bon el­ya­ftan üre­ti­len par­ça­lar ara­sın­da ar­ka ka­nat ve sa­bit ha­va gi-­riş­le­ri yer alı­yor. Aracın güç-ağır­lık ora­nı yüz­de 10 ar­tı­rıl­mış. Yani her 1 bey­gir, 2.03 ki­log­ram­lık ağır­lık ta­şı­yor. Tüm ae­ro­di­na­mik­ler­de ve­rim­li­lik açı­sın­dan yüz­de 150 iyi­leş­me kay­de­di­lir­ken, stan­dart Aven­ta­do­r’­a kı­yas­la bas­tır­ma kuv­ve­tin­de yüz­de 170 gi­bi önem­li bir ar­tış el­de edil­di. 

SERAMİK FRENLER STANDART 
SV’­nin ha­fif ağır­lık­ta­ki mat si­yah döv­me jant­la­rı, ön kı­sım­da 20 inç, ar­ka kı­sım­da ise 21 inç ça­pa sa­hip. Ay­rı­ca, ay­nı mo­tor spor­la­rın­da­ki gi­bi mer­ke­zi ki­lit­le­me yu­va­sı da op­si­yo­nel ola­rak su­nu­lu­yor. Stan­dart Pi­rel­li P Ze­ro Cor­sa spor las­tik­ler aza­mi yol tu­tuş sağ­lar­ken, Kar­bon Se­ra­mik Fren­ler de stan­dart su­nu­lan bir di­ğer özel­lik.Bugün

Hiç yorum yok