Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

YENİ FORD FOCUS TEST SÜRÜŞÜ

Ford’un kısa bir süre önce makyajladığı Focus, artan sürüş yeteneği ve donanımlarıyla dikkat çekiyor. İç mekana sızan yol ve motor sesi bel...

Ford’un kısa bir süre önce makyajladığı Focus, artan sürüş yeteneği ve donanımlarıyla dikkat çekiyor. İç mekana sızan yol ve motor sesi belirgin şekilde düşürülürken orta konsoldaki tuş bolluğu da azaltılmış.

Kom­pakt sı­nıf­ta yol tu­tuş be­ce­ri­si ve sü­rüş key­fiy­le re­fe­rans mo­del ola­rak ta­nım­la­nan Ford Fo­cus, ya­pı­lan mak­yaj­la bir­lik­te çı­ta­yı da­ha da yük­selt­ti. 

Araç­ta kul­la­nı­lan Ak­tif Şe­hir İçi Gü­ven­lik Sis­te­mi, Di­na­mik Tork Kon­tro­lü gi­bi do­na­nım­lar­la ra­kip­le­ri­nin önü­ne geç­me­yi ba­şa­ran mar­ka, şim­di de çok da­ha ba­şa­rı­lı bir sü­rüş ve kon­for se­vi­ye­siy­le Fo­cu­s’­u çok da­ha id­di­alı bir mo­del ha­li­ne ge­tir­di. 

Mar­ka­nın kom­pakt mo­de­li, en çok şi­ka­yet edi­len özel­lik­le­rin­den de kur­tul­muş du­rum­da. Bi­ze 1.6 lit­re­lik ben­zin­li mo­de­li ve hatc­hback ka­ro­se­riy­le ko­nuk olan ye­ni Fo­cus, zen­gin do­na­nım se­vi­ye­si­ne rağ­men ma­kul tu­tu­lan fi­ya­tıy­la dik­kat çe­ki­yor. 

 İŞÇİLİK KALİTESİ ARTMIŞ 
 Ge­niş cam yü­zey­ler sa­ye­sin­de iç me­kan ol­duk­ça fe­rah his­set­ti­ri­yor. Mal­ze­me ve iş­çi­lik ka­li­te­si ar­tı­rı­lan kok­pit­te­ki tuş ka­la­ba­lı­ğı­nı or­ta­dan kal­dı­rıl­mış. 8 inç­lik ye­ni do­kun­ma­tik ek­ran­lı mul­ti­med­ya sis­te­mi, hız­lı ça­lı­şı­yor ve iç me­kan­da­ki şık­lı­ğı destekliyor. 

Ye­ni di­rek­si­yon­la bir­lik­te ra­hat kol­tuk­lar da kon­fo­ru yük­yor. Ya­lı­tım se­vi­ye­si ar­tı­rı­lan kok­pit, sa­kin sü­rüş­le­ri teş­vik edi­yor. Fa­kat ara­cın net di­rek­si­yo­nu ve ba­şa­rı­lı süs­pan­si­yon sis­te­mi, spor oto­mo­bil­le­ri arat­mı­yor. Yol tu­tuş ye­te­ne­ği sı­nı­fı­nın en iyi­le­rin­den olan araç, per­for­mans­lı sü­rüş­ler­de bi­le sü­rü­cü­yü yor­mu­yor. 

ÖN TASARIM TAMAMEN YENİ 
Ye­ni ön ız­ga­ra ve tam­pon­lar­la çok da­ha et­ki­le­yi­ci bir ta­sa­rı­ma ka­vu­şan araç, Pre­mi­um mar­ka­la­rı an­dı­ran bir gö­rü­nü­me ka­vuş­muş. Bi­ze ko­nuk olan ma­vi ren­giy­le krom ız­ga­ra­nın uyu­mu çok ba­şa­rı­lı. Kes­kin­leş­ti­ri­len ön ta­sa­rı­ma rağ­men ar­ka bö­lüm çok da fark­lı gö­rün­mü­yor. Ar­ka far gru­bu­nun şek­li de­ğiş­ti­ril­se de ön­ce­ki ver­si­yon­la ay­nı al­gı­la­nı­yor. Ye­ni ba­gaj üs­tü spoy­ler ara­cın spor­tif kim­li­ğiy­le uyum­lu. 

PARK ETMEYİ SORUN OLMAKTAN ÇIKARIYOR 
 Ye­ni Fo­cu­s’­un baş­lan­gıç fi­ya­tı 50 bin 535 li­ra. Bi­ze ko­nuk olan 1.6 lit­re­lik ben­zin­li ve son de­re­ce zen­gin Ti­ta­ni­um do­na­nım­lı mo­del için­se 57 bin 595 li­ra­yı göz­den çı­kar­mak ge­re­ki­yor. 

Ara­cın do­na­nım­la­rı ara­sın­da oto­ma­tik pa­ra­lel ve di­key park sis­te­mi, pa­ra­lel park­tan çı­kış sis­te­mi, 6 ha­va yas­tı­ğı, ön/ar­ka park sen­sör­le­ri, anah­tar­sız ça­lış­tır­ma, 8 inç­lik do­kun­ma­tik ek­ran, yo­kuş kal­kış des­te­ği­nin de ol­du­ğu uzun bir lis­te su­nu­lu­yor. 

ORTALAMA TÜKETİMİ 6.6 LİTRE 
Araç­ta bi­ze 1.6 lit­re­lik ben­zin­li üni­teyle konuk oldu. 125 bey­gir güç ve 159 nm tork üre­ten mo­tor, 5 ile­ri ma­nu­el şan­zı­man­a sahip. Net ge­çiş­le­ri ve kı­sa sa­yı­la­bi­le­cek oran­la­rıy­la ke­yif­li bir kul­la­nım va­de­den şan­zı­ma­nın per­for­mans­la ya­kıt eko­no­mi­si den­ge­si­ni iyi ku­ru­yor. 

0-100 km/s hız­lan­ma­sı­nı 11 sa­ni­ye­de ta­mam­la­yan oto­mo­bil, sa­at­te 192 ki­lo­met­re sü­ra­te ula­şa­bi­li­yor. 1269 ki­log­ram­lık bir araç için per­for­mans ye­ter­li se­vi­ye­de. Ses­siz ça­lış­ma ka­rak­te­riy­le öne çı­kan ben­zin­li üni­te, fab­ri­ka ve­ri­le­ri­ne gö­re or­ta­la­ma 6 lit­re ya­kıt tü­ke­ti­yor. Araç, bi­zim de­ne­me­le­ri­miz­de 7.1 lit­re­lik or­ta­la­ma­yı tut­tur­du. 

 DİFERANSİYEL KİLİDİ GİBİ... 
Fo­cu­s’­ta kul­la­nı­lan Di­na­mik Tork Kon­tro­lü, araç­ta di­fe­ran­si­yel ki­li­di var­mış gi­bi bir et­ki bı­ra­kı­yor. Sis­tem, araç vi­ra­jı alır­ken mo­tor tor­ku­nun ön te­ker­lek­ler ara­sın­da da­ğı­lı­mı­nı sü­rek­li ola­rak den­ge­li­yor ve da­ha iyi yol tu­tu­şu sağ­la­ya­rak, vi­raj­lar­da ön­den dı­şa­rı kay­ma eği­li­mi­ni azal­tı­yor. Gökhan KARA/BUGÜN

Hiç yorum yok