Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

RENAULT SCENİC'TE KLASİK VE SPORTİF SEÇENEĞİ

Ailece yolculuk yapmayı sevenler için geliştirilen minivanlar, son dönemde iyice sportif olmaya başladı.  Sınıfın öncü modellerinden...

Ailece yolculuk yapmayı sevenler için geliştirilen minivanlar, son dönemde iyice sportif olmaya başladı. 

Sınıfın öncü modellerinden Scenic, sürüş karakterleri olarak da sedanları aratmıyor Okul­la­rın ta­ti­le gir­me­siy­le bir­lik­te ai­le­ler kü­çük yol­cu­luk­la­ra çık­ma­ya baş­la­dı.

Ai­le bü­yük­le­ri için de kı­sa ta­til ka­ça­mak­la­rı an­la­mı­na ge­len sö­mestir ta­ti­li, kom­pakt bo­yut­la­rı­na rağ­men ge­niş iç ha­cim­le­riy­le dik­kat çe­ken mi­ni­van­lar (MPV) için önem­li bir pa­zar an­la­mı­na ge­li­yor. Ge­niş ba­gaj ala­nı ve eş­ya gö­zü­ne sa­hip bu oto­mo­bil­ler, bi­nek araç­la­rı arat­ma­yan sü­rüş ka­rak­ter­le­ri ve kon­for­lu ya­pı­la­rıy­la dik­kat çe­ki­yor.

İSTER KLASİK İSTER SPORTİF 
 Bu sı­nı­fın ku­ru­cu­la­rın­dan olan Re­na­ult, ba­şa­rı­lı mo­de­li Sce­nic ile fe­rah bir oto­mo­bil ara­yan ai­le­le­ri he­def alı­yor. Mar­ka, ken­di­ni ka­nıt­la­mış di­zel mo­to­ru ve çift kav­ra­ma­lı oto­ma­tik şan­zı­man se­çe­ne­ğiy­le sun­du­ğu araç, ta­sar­ruf­lu ya­pı­sıy­la da öne çı­kı­yor. 

Bir sü­re ön­ce mak­yaj­la­na­rak çok da­ha çe­ki­ci ha­le ge­ti­ri­len mi­ni­van ai­le­si, 5 (Sce­nic) ve 7 ki­şi­lik (Grand Sce­nic) ol­mak üze­re iki se­çe­nek­le sa­tı­şa su­nu­lu­yor. 7 ki­şi­lik mo­del, ka­la­ba­lık ai­le­le­re hi­tap eder­ken bi­ze ko­nuk olan 5 ki­şi­lik mo­del, spor­tif ta­sa­rı­mıy­la da­ha çok genç ai­le­le­ri he­def­li­yor. 

Çe­kik far­la­rı, mak­yaj­la bir­lik­te ge­len LED gün­düz far­la­rı ve bol­ca kul­la­nı­lan kro­maj ara­cın ön­den ol­duk­ça et­ki­le­yi­ci gö­rün­me­si­ni sağ­la­mış. Ar­ka bö­lüm­de de krom de­tay­lar ve ‘L’ şek­lin­de­ki stop gru­bu dik­kat çe­ki­yor. 4.36 met­re­lik uzun­lu­ğu ve 1.84 met­re­lik ge­niş­li­ğiy­le C sı­nı­fı oto­mo­bil­ler­den bi­raz da­ha bü­yük olan Sce­nic, 1.64 met­re­lik yük­sek­li­ğiy­le de SU­V’­la­rı arat­mı­yor. 

FİYATLAR 69 BİN LİRADAN BAŞLIYOR 
 Re­na­ult Sce­nic To­uch ve Icon ol­mak üze­re iki fark­lı do­na­nım­la sa­tış­ta. To­uch ve­rsi­yo­nu, ma­nu­el şan­zı­man­la 69 bin 400, Icon ise yi­ne ma­nu­el şan­zı­man­la 72 bin 850 li­ra­lık eti­ket ta­şı­yor. 

Sa­de­ce Icon ver­si­yo­nun­da su­nu­lan EDC, 6 bin li­ra­lık bir op­si­yon. Sü­rüş kon­fo­ru ve per­for­man­sı har­man­la­yan EDC, bu araç­la bir­lik­te sa­tın alın­ma­lı. Ara­cın do­na­nım lis­te­si son de­re­ce uzun tu­tul­muş. Do­na­nım­lar ara­sın­da; oto­ma­tik uzun far­lar ve şe­rit­ten çık­ma uya­rı­sı­nı içe­ren Re­na­ult Vi­si­o System de bu­lu­nu­yor. 

ARACIN ORTALAMA TÜKETİMİ 4.7 LİTRE 
Ara hız­lan­ma­lar­da bi­le sü­rü­cü­yü yor­ma­yan mo­tor, ya­kıt tü­ke­ti­min­de ise çok faz­la id­di­alı de­ğil. Fab­ri­ka ve­ri­le­ri­ne gö­re 4.7 lit­re olan or­ta­la­ma tü­ke­tim, bi­zim kul­la­nı­mı­mız­da yol bil­gi­sa­ya­rı­na 5.9 lit­re ola­rak yan­sı­dı. 

Tat­lı sert ola­rak ta­nım­la­ya­bi­le­ce­ği­miz süs­pan­si­yon sis­te­mi sa­ye­sin­de vi­raj­lar­da faz­la yat­ma­yan araç, yi­ne de da­ha çok sa­kin sü­rüş­le­ri se­vi­yor. Fren­ler de gö­re­vi­ni en iyi şe­kil­de ye­ri­ne ge­ti­ri­yor. 

HEM ÖN HEM ARKA FERAH 
 İç me­kan­da kul­la­nı­lan mal­ze­me­ler ol­duk­ça ka­li­te­li. Açık renk­li dö­şe­me ve cam ta­van fe­rah­lık his­si­ni ar­tı­rı­yor. Or­ta­da top­la­nan gös­ter­ge tab­lo­su ve ku­man­da bi­rim­le­ri­nin er­go­no­mi­si iyi­leş­ti­ril­miş. Mak­yaj­la ge­len USB gi­riş­li ses sis­te­mi­nin ka­li­te­si ye­ter­li, kul­la­nı­mı da ra­hat. 

Ara­cın yük­sek otur­ma po­zis­yo­nu­na rağ­men su­nu­lan baş me­sa­fe­si ba­şa­rı­lı. Ar­ka bö­lüm­de de baş ve diz me­sa­fe­si ola­rak son de­re­ce ge­niş. Ar­ka kol­tuk­la­rın tek tek kat­lan­ma­sı ve is­te­nil­di­ği du­rum­lar­da çı­ka­rı­la­bil­me­si fark­lı kul­la­nım­lar için ara­cı ca­zip kı­lı­yor. 555 lit­re­lik ba­gaj hac­miy­se son de­re­ce ba­şa­rı­lı. 

EDC ŞANZIMAN KONFORU ARTIYOR 
Renault, Scenic’i Türkiye’de sadece 1.5 litrelik dizel motorla satışa sunuyor. 110 beygir güç ve 240 nm tork üreten motor, markanın diğer modellerinden tanıdık. Standart olarak 6 ileri manuel şanzımanla sunulan araç bize opsiyonel olarak alınabilen 6 ileri çift kavramalı otomatik vites olan EDC ile konuk oldu. 

Hızlı ve sarsıntısız geçişleriyle beğendiğimiz şanzıman, konforu büyük ölçüde artırıyor. Aracın 0-100 km/s hızlanma süresi 13.4 saniye ve ulaşılabildiği son süratse saatte 180 kilometre olarak belirlenmiş. Performans, kağıt üzerindekinden başarılı.Gökhan kara/bugün

Hiç yorum yok