Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

FİAT 500X SUV ÖZELLİKLERİ VE 4X4 ÇEKİŞ SİSTEMİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

İtal­yan oto­mo­tiv üre­ti­ci­si Fi­at, 500 ai­le­si­ni ge­niş­let­me­ye de­vam edi­yor. Mar­ka­nın se­vim­li mo­de­li 500, ön­ce ya­rı cab...

İtal­yan oto­mo­tiv üre­ti­ci­si Fi­at, 500 ai­le­si­ni ge­niş­let­me­ye de­vam edi­yor. Mar­ka­nın se­vim­li mo­de­li 500, ön­ce ya­rı cab­ri­olet ver­si­yo­nu 500C, ardın­dan da SUV özel­lik­le­ri ta­şı­yan mi­ni­van ver­si­yo­nu 500L ile ge­niş­le­me­ye baş­la­mış­tı. 


100 ÜLKEDE SATILACAK 
Mar­ka, 500L’­ye bir de Li­ving isim­li 7 kol­tuk­lu ver­si­yo­nu ek­le­yin­ce ai­le­de­ki üye sa­yı­sı 4’e yük­sel­miş­ti. Mar­ka­nın uzun sü­re­dir üze­rin­de ça­lış­tı­ğı SUV ver­si­yon olan 500X ile ai­le iyi­ce bü­yü­ye­cek.

2015’in ilk çey­re­ğin­de Tür­ki­ye­’de sa­tı­şa su­nu­la­cak olan araç, sı­nı­fın­da en faz­la se­çe­nek sunan mo­del ol­ma­ya aday. ABD da­hil 100 ül­ke­de sa­tı­şa su­nu­la­cak olan araç, do­ğa­ya me­rak­lı ai­le­le­rin ikin­ci bir oto­mo­bi­le ih­ti­yaç duy­ma­ma­sı için ge­liş­ti­ril­miş. 

MALİYETİ YÜZDE 16 AZALTIYOR 
Stan­dart göv­de ti­pin­de ön­den çe­kiş­li 4x2, Cross göv­de ti­pin­de ise 4x4 ve­ya 4x2 Trac­ti­on+ çe­kiş sis­tem­le­ri­ne sa­hip olan 500X’­te, ya­kıt maliye­tin­de yüz­de 16’ya ka­dar azal­tan eco:Dri­ve ve in­te­rak­tif kul­la­nı­cı kı­la­vu­zuy­la ba­kım ve acil du­rum­lar­da yar­dım­cı olan my:Car hiz­me­ti de sunu­la­cak. 

İLK 9 İLERİ OTOMATİK 
Şan­zı­man se­çe­nek­le­riy­le de dik­kat çe­ken araç, ZF ta­ra­fın­dan ge­liş­ti­ri­len 9 ile­ri tam oto­ma­tik vi­tes se­çe­ne­ği­ni su­nan ilk Fi­at mo­de­li ola­cak. Ken­di seg­men­tin­de bir ilk ola­cak bu şan­zı­ma­na ek ola­rak, 6 ka­de­me­li çift kav­ra­ma­lı oto­ma­tik vi­tes ‘DC­T’ se­çe­ne­ği de ara­cın sun­du­ğu alterna­tif­le­ri ara­sın­da. Ara­cın mo­tor­la­rı da bol­ca se­çe­ne­ğe sa­hip. Araç­ta ESP, 6 ha­va yas­tı­ğı, yo­kuş kal­kış des­te­ği gi­bi gü­ven­lik do­na­nım­la­rı unu­tul­ma­mış. 

 3 DİZEL BENZİNLİ İlk etap­ta 2.0 lit­re­lik (140 bey­gir) ve 1.6 lit­re­lik (120 bey­gir) di­zel ile 1.4 lit­re­lik (140 bey­gir) tur­bo bes­le­me­li ben­zin­li mo­tor­lar­la pa­za­ra sunulacak olan araç, kı­sa sü­re için de ye­ni mo­tor­la­ra da ka­vu­şa­cak. 500X’­in mo­tor se­çe­nek­le­ri ara­sı­na iler­le­yen dö­nem­de, 1.3 lit­re­lik (95 bey­gir) di­zel ile 1.6 lit­re­lik E-TorQ (110 bey­gir) ve 1.4 lit­re­lik (170 bey­gir) tur­bo bes­le­me­li ben­zin­li de ek­le­ne­cek. 170 bey­gir­lik ben­zin­li mo­tor hem 4X4 ve 9 ile­ri oto­ma­tik kom­bi­nas­yo­nuy­la su­nu­la­cak. 140 bey­gir­lik ben­zin­li­dey­se 6 ile­ri oto­ma­tik vi­tes­li ve önden çe­kiş­li ola­rak ha­zır­lan­mış. İler­le­yen dö­nem­de ge­le­cek 1.3 lit­re­lik di­zel (95 bey­gir) ise 6 ile­ri ma­nu­el şan­zı­man ve 4X4 çe­kiş sis­te­miy­le su­nu­la­cak. Di­ğer ver­si­yon­lar ön­den çe­kiş­li ve ma­nu­el şan­zı­ma­na sa­hip. 

ARAÇTA TEKNOLOJİK OYUNCAKLAR DA VAR Araç­ta ay­rı­ca, 5 ve­ya 6.5 inç ola­rak ter­cih edi­le­bi­le­cek do­kun­ma­tik U-Con­nect sis­te­mi gi­bi tek­no­lo­jik oyun­cak­lar da var. 

CROSS İLE OFF-ROAD DENEYİMİ 
Fi­at 500X’­te, mo­tor, fren, di­rek­si­yon ve vi­tes/şan­zı­man ayar­la­rı­na mü­da­ha­le ede­bi­len ‘Sü­rüş Mo­du Se­çi­ci­’ özel­li­ği su­nu­lu­yor. Sis­tem­de, Au­to, Sport ve All We­at­her (oto­ma­tik, spor ve 4 mev­sim) ol­mak üze­re 3 fark­lı sü­rüş mo­du yer alı­yor. 

 Ara­cın Cross ver­si­yo­nun­da ise zor­lu yol ve ha­va ko­şul­la­rın­da mak­si­mum gü­ven­lik için ta­sar­la­nan All We­at­her mo­du­nun ye­ri­ni ‘T­rac­ti­on’ mo­du alı­yor ve bu mod sa­ye­sin­de kul­la­nı­cı­nın off-ro­ad de­ne­yi­mi ya­şa­ma­sı sağ­la­nı­yor.bugün

Hiç yorum yok