Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

PEUGEOT RCZ R İLE SÜPERSPORLARI ARATMIYOR

Pe­uge­ot mo­tor spor­la­rın­dan el­de et­ti­ği tec­rü­be­ler sa­ye­sin­de oto­mo­tiv dün­ya­sı­nı bir­çok ba­şa­rı­lı mo­del ka­zan­dır­dı...

Pe­uge­ot mo­tor spor­la­rın­dan el­de et­ti­ği tec­rü­be­ler sa­ye­sin­de oto­mo­tiv dün­ya­sı­nı bir­çok ba­şa­rı­lı mo­del ka­zan­dır­dı. 

Fran­sız üre­ti­ci­nin en son spor­cu­la­rın­dan RCZ ise, mar­ka­nın pre­mi­um pa­za­rı­na göz kırp­tı­ğı özel bir araç ola­rak ha­fı­za­la­ra ka­zın­dı. Geç­ti­ği­miz yıl mak­yaj­la­nan araç, ta­sa­rı­mı­nın ade­ta hak­kı­nı ve­re­cek bir ver­si­yo­na ka­vuş­tu. Bu haf­ta ko­nu­ğu­muz olan spor­cu As­lan, ba­şa­rı­lı sü­rüş özel­lik­le­riy­le bi­li­nen ara­cın ye­ter­siz ola­rak gö­rü­len per­for­mans açı­ğı­nı faz­la­sıy­la ka­pa­tı­yor. 

Ag­re­sif­lik­ten uzak­laş­tı Mak­yaj ön­ce­si 308’in yü­zü­ne ben­ze­di­ği için eleş­ti­ri­len araç, ye­ni yü­züy­le da­ha şık bir gö­rü­nü­me ka­vuş­tu. LED gün­düz far­la­rıy­la des­tek­le­nen ön ta­sa­rım, yi­ne de ön­ce­ki mo­de­lin ag­re­sif çiz­gi­le­rin­den uzak­laş­mış du­rum­da. Far­lar dı­şın­da ta­ma­men de­ğiş­ti­ri­len ön gö­rü­nüm, ara­cı spor­tif­lik­ten çok elit gö­rün­me­si­ni sağ­lı­yor. 

Çift kat­lı ön ız­ga­ra ve pro­fi­le ka­dar ta­şan ha­va gi­riş­le­riy­le bir­lik­te ara­cın ön ta­sa­rı­mın­da es­ki mo­del­le hiç­bir ben­zer­lik kal­ma­mış. R lo­go­su ve krom şe­rit­li ön pan­ju­run dı­şın­da ön ta­sa­rım stan­dart mo­del­den fark­lı de­ğil. Ar­ka ta­sa­rım ise tam ter­si­ne RCZ R ol­du­ğu­nu hay­kı­rı­yor. Tam­po­nun kö­şe­le­ri­ne yer­leş­ti­ri­len iri eg­zoz çı­kış­la­rı, mo­tor se­si hak­kın­da fi­kir ve­ri­yor. 

70 beygir için fazladan 42 bin lira Peugeot, lüks spor otomobilleri aratmayan tasarım ve performans sunan RCZ’nin başlangıç fiyatını 92 bin lira olarak belirlemiş. 200 beygirlik versiyon ise 96 bin lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. RCZ R ise 138 bin liralık etiket taşıyor. Başka bir deyişle fazladan 70 beygir için tam 42 bin lira ödemek gerekiyor. Kağıt üzerinde yüksek olan bu fark, sürüş esnasında ortadan kayboluyor. 

RCZ R, 200 beygirlik versiyonla tamamen farklı bir sınıfta. Yarış koltuğu standart Standart modelin hareketli arka spoyleri de R versiyonuna özel olarak büyütülmüş ve sabit hale gelmiş. R versiyonunun jantları da özel tasarımlı. R logosu bulunan siyah renkli 19 inçlik jantlar çok şık. Jantların arasından kırmızı kaliperler görünüyor. 

Koyu titanyum renkli far zemini ve mat siyah tavan kuşakları yine araca özel. Aracın kapısını açtığımızda karşımıza R logolu yarış koltukları karşımıza çıkıyor. Deri/nubuk karışımı koltuklar vücudu tam olarak kavrıyor ve sert virajlarda bile sabit kalabilmeyi sağlıyor. 

Kırmızı dikiş ve deri döşemenin hakim olduğu iç mekanda 208 GTI’dan alınan vites topuzu ve el freninin yanındaki R plakası da diğer farklılıklar arasında. 270 beygirlik turbo RCZ R’­ın en bü­yük fark­lı­lı­ğı anah­ta­rı yu­va­sı­nı so­kup çe­vir­di­ği­niz za­man or­ta­ya çı­kı­yor. Ho­mur­tu­lu şe­kil­de ça­lı­şan mo­tor, gü­cü hak­kın­da kı­sa bir bil­gi ve­ri­yor. 

Araç­ta gö­rev ya­pan 1.6 lit­re­lik tur­bo bes­le­me­li mo­tor, ya­pı­lan mo­di­fi­kas­yon­lar­la bir­lik­te tam 270 bey­gir güç üre­ti­yor. Araç­ta su­nu­lan kı­sa oran­lı 6 ile­ri ma­nu­el şan­zı­ma­nın yol­la­rı bi­raz uzun tu­tul­muş. 1900 ile 5 bin 500 de­vir ara­lı­ğın­da üre­ti­len 330 nm’­lik tork, ilk iki vi­tes­te ön te­ker­lek­le­re iş­ken­ce edi­yor. Fa­kat tu­tun­ma sağ­lan­dık­tan son­ra­ki iv­me­len­me ne­fes ke­si­ci. 5,9 sa­ni­ye­de çı­kı­yor 

Şan­zı­ma­nın kı­sa oran­la­rı, vi­tes­ler ça­bu­cak bit­me­si­ni sağ­lı­yor. Böy­le­ce araç, 0’dan 100 km/s sü­ra­te 5.9 sa­ni­ye­de ula­şı­yor. Sa­at­te 250 ki­lo­met­rey­le elek­tro­nik ola­rak sı­nır­lan­dı­rı­lan mak­si­mum sü­ra­te ka­dar iş­tah­la hız­la­nan araç, bu es­na­da üret­ti­ği spor­tif ses­ler­le ke­yif ve­ri­yor. Araç, sa­kin kul­la­nım­da 7.5 lit­re se­vi­ye­sin­de­ki ya­kıt tü­ke­ti­miy­le mut­lu edi­yor. 

Per­for­mans­lı sü­rüş­ler­de bu ra­ka­mı ikiy­le çarp­mak­ta fay­da var. İzinden çıkmak istemiyor RCZ nin mü­kem­me­le ya­kın yol tu­tuş ye­te­ne­ği, R ver­si­yo­nun­da da de­vam edi­yor. Stan­dart mo­de­le gö­re 10 mi­lim al­çal­tı­lan şa­si ve Tor­sen sı­nır­lı kay­ma­lı di­fe­ran­si­yel yol tu­tuş ye­te­ne­ğini ol­duk­ça ar­tır­mış. Fa­kat ara­cın süs­pan­si­yon sis­te­mi­nin stan­dart mo­del­den fark­lı ol­ma­ma­sı şa­şır­tı­cı. Bu du­rum sü­rüş kon­fo­ru­nu ar­tı­rı­yor. 

Yo­la tu­tun­ma ko­nu­sun­da ol­duk­ça inat­çı olan araç, sert ha­re­ket­ler­de ar­ka­sı­nı ha­fif­çe bı­ra­ka­rak spor­tif bir tat bı­ra­kı­yor. Sü­rüş sı­ra­sın­da­ki tek şi­ka­ye­ti­miz, net tep­ki­le­riy­le be­ğe­ni­mi­zi ka­za­nan di­rek­si­yo­nun hâ­lâ faz­la bü­yük ol­ma­sı. Öte yan­dan ara­cın fren­le­ri de mü­kem­me­le ya­kın. BUGÜN

Hiç yorum yok