Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

MİTSUBİSHİ SPACE STAR 44 BİN 691 LİRAYA SATIŞTA

Ja­pon oto­mo­tiv üre­ti­ci­si Mit­su­bis­hi, kü­çük mi­ni­va­nı Spa­ce Sta­r’­ı ye­ni­le­di.Ye­ni ne­sil­le bir­lik­te ta­sa­rı­mı ka­dar ...

Ja­pon oto­mo­tiv üre­ti­ci­si Mit­su­bis­hi, kü­çük mi­ni­va­nı Spa­ce Sta­r’­ı ye­ni­le­di.Ye­ni ne­sil­le bir­lik­te ta­sa­rı­mı ka­dar tar­zı da de­ğiş­ti­ri­len araç, ar­tık hatc­hback sı­nı­fı­na da­hil ol­du. 

Ta­sa­rı­mı Uzak­do­ğu­lu Kü­çük bo­yut­la­rıy­la şe­hi­r i­çi kul­la­nı­mı­na uy­gun ta­sar­la­nan araç, bu­na rağ­men ge­niş iç me­ka­nı ve ta­sar­ruf­lu ben­zin­li mo­to­ruy­la öne çı­kı­yor. 

Ye­ni Spa­ce Sta­r’­da can­lı renk­le­re yer ve­ril­miş. Bi­ze par­lak ye­şil ren­giy­le ko­nuk olan araç, ta­sa­rı­mıy­la bi­le Uzak­do­ğu­lu ol­du­ğu­nu hay­kı­rı­yor. Bü­yük far­la­rı ve ge­niş ha­va gi­riş­li tam­po­nuy­la ol­du­ğun­dan bü­yük gö­rü­nen araç, ar­ka­ya doğ­ru kü­çü­len ar­ka cam­la­rı, iri ta­van spoy­le­ri ve kü­çük ba­gaj ka­pa­ğıy­la spor­tif çiz­gi­ler de ba­rın­dı­rı­yor. 

Ara­cın iç me­ka­nı ise sa­de ve an­la­şı­lır bir ta­sa­rı­ma sa­hip. Pi­ya­no bo­ya­lı ar­ta kon­sol iç me­ka­nı da­ha şık ha­le ge­ti­rir­ken kok­pit­te kul­la­nı­lan mal­ze­me ka­li­te­si, sı­nıf stan­dart­la­rı­nı kar­şı­lı­yor. İç me­ka­nı da bü­yük İş­çi­lik ka­li­te­si ve er­go­no­mik ola­rak ba­şa­rı­lı olan iç me­kan­da su­nu­lan ya­şam ala­nı da bo­yun­dan bü­yük his­set­ti­ri­yor. 

Mitsubishi, yenilenen Space Star’ı Türkiye’de 44 bin 691 liradan satışa sunuyor. Zengin bir güvenlik donanım listesiyle sunulan araç, rakiplerin benzer motor ve donanım seçeneklerine göre avantajlı bir fiyata sahip. Öyle ki bazı rakiplerin benzer benzinli-otomatik modelleri için 7-8 bin lira daha fazla ödemek gerekiyor. 

Aracın donanımları arasında yokuş kalkış desteği, ASTC, ön/yan/perde hava yastıkları, otomatik klima, güçlendirilmiş darbe emici gövde, 15 inçlik alaşım jantlar, gündüz farları, renkli bilgi ekranı ve yol bilgisayarı, USB girişi, far ve yağmur sensörü bulunuyor. 

Diz mesafesi yeterli 1.49 met­re­lik yük­sek­lik sa­ye­sin­de ne ön ne de ar­ka­da baş me­sa­fe­si so­ru­nu yok. Diz me­sa­fe­si ise ye­ter­li se­vi­ye­de. Zen­gin bir do­na­nım lis­te­siy­le sa­tı­lan araç­ta, de­ri di­rek­si­yo­nun su­nul­ma­ma­sı an­la­şı­lır gi­bi de­ğil. 235 lit­re­lik ba­gaj da sı­nı­fın or­ta­la­ma­la­rı­nı kar­şı­lı­yor. 

Menzili 195 kilometre Performans olarak beklentileri karşılayan araç, tüketim disiplinindeyse şaşırtıcı sonuçlara ulaşıyor. Auto Stop&Go (otomatik dur/kalk sistemi) sisteminin standart olarak sunulduğu araç, fabrika verilerine 4.4 litrelik ortalama tüketime sahip. 35 litrelik depoyla menzil 795 kilometreyi buluyor. Bizim denemelerimizde ulaştığımız 4.8 litrelik ortalama, aracın potansiyelini ortaya koyuyor. 

CVT şanzıman standart Araç Türkiye’de tek motor seçeneğiyle tercih edilebiliyor. 3 silindirli benzinli ünite, 1.2 litre hacminde. 80 beygir güç ve 106 nm tork üreten motor, kademesiz otomatik vites CVT ile birlikte sunuluyor. Sadece 865 kilogram olan ağırlık, kağıt üzerinde güçsüz gibi görünen aracın atak bir sürüş ortaya koymasını sağlıyor. 12,8 saniyede çıkıyor 

0-100 km/s ivmelenmesini 12.8 saniyede tamamlayan araç, saatte 173 kilometre hıza kadar nefesini tutabiliyor. Kullanım esnasında daha güçlü hissettiren motor, şanzımanla uyum içerisinde çalışıyor. BUGÜN GAZETESİ

Hiç yorum yok