Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

RENAULT SCENİC SPORTİF BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTU

Otomobil sektörünün aileleri hedefleyen sınıfı minivanlar, gün geçtikçe daha çekici ve sportif görünmeyi başarıyor. Yenilenen tasarımlar ve...

Otomobil sektörünün aileleri hedefleyen sınıfı minivanlar, gün geçtikçe daha çekici ve sportif görünmeyi başarıyor. Yenilenen tasarımlar ve iyileştirilen sürüş özellikleriyle hatchback modelleri aratmayan bu sınıf, gerek donanım gerek iç hacim olarak pazarın en iddialı araçlarına ev sahipliği yapıyor. 
 
Kompakt MPV pazarının ortaya çıkmasında başrolü oynayan markalardan Renault da, bu tasarım dönüşümünü gerçekleştirdi. Markanın yeni yüzüne kavuşan Scenic ailesi, cimri motoru ve çift kavramalı otomatik şanzıman gibi artılarına bir de sportif görünümü ekledi. 

Ekstra olarak alınabilen Renault Visio System, sınıfının ayrıcalıklı donanımlarından. Otomatik uzun farlar ve şeritten çıkma uyarısını içeren sistem, son derece başarılı çalışarak sürücüye ekstra güvenlik vadediyor. 

İsteyene 5 isteyene 7 kişilik Bir sü­re ön­ce mak­yaj­la­na­rak çok da­ha çe­ki­ci ha­le ge­ti­ri­len mi­ni­van ai­le­si, ar­tık 5 (Sce­nic) ve 7 ki­şi­lik (Grand Sce­nic) ol­mak üze­re iki se­çe­nek­le sa­tı­şa su­nu­lu­yor. 7 ki­şi­lik mo­del, ka­la­ba­lık ai­le­le­re hi­tap eder­ken bi­ze ko­nuk olan 5 ki­şi­lik mo­del, spor­tif ta­sa­rı­mı ve et­ki­le­yi­ci ren­giy­le dik­kat çe­ki­yor. 

Çe­kik far­la­rı, mak­yaj­la bir­lik­te da­ha da bü­yü­yen mar­ka lo­go­su, el­den ge­çi­ri­len tam­po­nu ve LED gün­düz far­la­rıy­la dik­kat çe­ken araç­ta, yi­ne bol­ca krom mal­ze­me kul­la­nıl­mış. Ar­ka bö­lüm­de de krom de­tay­lar ve ‘L’ şet­lin­de­ki stop gru­bu dik­kat çe­ki­yor. 4.36 met­re­lik uzun­lu­ğu ve 1.84 met­re­lik ge­niş­li­ğiy­le kom­pakt hatc­hbac­k’­ler­den bi­raz da­ha bü­yük olan Sce­nic, 1.64 met­re­lik yük­sek­li­ğiy­le de SU­V’­la­rı arat­mı­yor. 

Bu ra­kam­lar bi­le ara­cın ge­niş bir iç hac­me sa­hip ol­du­ğu­nu vur­gu­lu­yor. EDC’nin vites geçişleri yumuşak Renault, yeni Scenic ailesini Türkiye’de sadece 1.5 litrelik dizel motorla satışa sunuyor. 110 beygir güç ve 240 nm tork üreten motor, standart olarak 6 ileri manuel şanzımanla sunuluyor. Bize konuk olan versiyonda ise 6 ileri çift kavramalı otomatik vites olan EDC görev yapıyor. 

Hızlı ve sarsıntısız geçişleriyle beğenimizi kazanan EDC, konforu büyük ölçüde artırıyor. Aracın 0-100 km/s hızlanma süresi 13.4 saniye ve ulaşılabilen en yüksek sürat ise saatte 180 kilometre. Ferahlık hissi yüksek İç me­kan­da kul­la­nı­lan mal­ze­me­ler ol­duk­ça ka­li­te­li. Açık renk­li dö­şe­me, çift renk­li kok­pit ve cam ta­van fe­rah­lık his­si­ni ar­tı­rı­yor. Or­ta­da top­la­nan gös­ter­ge tab­lo­su ve ku­man­da bi­rim­le­ri­nin er­go­no­mi­si iyi­leş­ti­ril­miş. 

Mak­yaj­la ge­len USB gi­riş­li ses sis­te­mi­nin ka­li­te­si ye­ter­li, kul­la­nı­mı da ra­hat. Alü­min­yum ve pi­ya­no bo­ya­lı kap­la­ma­lar hoş bir gö­rün­tü oluş­tur­muş. Ara­cın yük­sek otur­ma po­zis­yo­nu­na rağ­men su­nu­lan baş me­sa­fe­si ba­şa­rı­lı. Ar­ka bö­lüm­de de baş ve diz me­sa­fe­si ola­rak son de­re­ce ge­niş. Ar­ka kol­tuk­la­rın tek tek kat­lan­ma­sı ve is­te­nil­di­ği du­rum­lar­da çı­ka­rı­la­bil­me­si fark­lı kul­la­nım­lar için ara­cı ca­zip kı­lı­yor. Sce­ni­c’­in 7 kol­tuk­lu mo­del­den far­kı ise ba­gaj hac­mi. 

Araç­ta­ki 555 lit­re­lik ba­gaj, di­ğer mo­de­lin ne­re­dey­se 3 ka­tı. Menzil 1275 km’den fazla Mo­to­run per­for­man­sı için ye­ter­li de­ne­bi­lir. Ko­nu tü­ke­tim ol­du­ğun­day­sa di­ze­lin avan­ta­jı or­ta­ya çı­kı­yor. Fab­ri­ka ve­ri­le­ri­ne gö­re or­ta­la­ma tü­ke­tim 4.7 lit­re. Böy­le­ce men­zil 1275 ki­lo­met­re­nin üze­rin­de. 1461 ki­log­ram­lık ağır­lık ve oto­ma­tik şan­zı­man se­be­biy­le bu ra­ka­ma ulaş­mak çok ko­lay de­ğil. 

Fa­kat bi­zim ağır­lık­lı ola­rak şe­hi­ri­çin­de­ki kul­la­nı­mı­mız­da yol bil­gi­sa­ya­rı­na yan­sı­yan 5.9 lit­re­lik or­ta­la­ma için yük­sek de­ne­mez. Tat­lı sert ola­rak ta­nım­la­ya­bi­le­ce­ği­miz süs­pan­si­yon sis­te­mi sa­ye­sin­de vi­raj­lar­da faz­la yat­ma­yan araç, çok net di­ye­me­ye­ce­ği­miz di­rek­si­yon sis­te­mi de dü­şü­nül­dü­ğün­de sa­kin sü­rüş­ler­de da­ha id­di­alı. Fren­ler de ba­şa­ra­lı.bugün

Hiç yorum yok