Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

AUDİ S3 CABRİOLET HAZİRANDA SATIŞTA

Ha­va­la­rın ısın­ma­sıy­la bir­lik­te Av­ru­pa­lı üre­ti­ci­ler, ye­ni mo­del­le­ri­nin üs­tü­nü bi­rer bi­rer aç­ma­ya baş­la­dı.  ...

Ha­va­la­rın ısın­ma­sıy­la bir­lik­te Av­ru­pa­lı üre­ti­ci­ler, ye­ni mo­del­le­ri­nin üs­tü­nü bi­rer bi­rer aç­ma­ya baş­la­dı. 

Bu kap­sam­da Al­man lüks oto­mo­bil üre­ti­ci­si Au­di, kom­pakt oyun­cu­su A3’ün spor­cu ver­si­yo­nu­nu ya­za ha­zır­la­dı. Mar­ka­nın kom­pakt sı­nıf spor­cu­su S3, ha­zi­ran ayı iti­ba­riy­le Cab­ri­olet ver­si­yo­nuy­la Av­ru­pa yol­la­rın­da boy gös­ter­me­ye baş­la­ya­cak. 

Ara­cın Al­man­ya fi­ya­tı­nın 48 bin 500 eu­ro (yak­la­şık 142 bin li­ra) ola­ca­ğı açık­lan­dı. 300 beygirlik benzinli Araçta görev yapan 2 litrelik benzinli motor, turboyla besleniyor. Benzinli ünite, 300 beygir güç ve 380 nm tork üretebiliyor. 

Markanın quattro isimli 4 tekerlekten çekiş sisteminin kullanıldığı araçta çift kavramalı S tronic şanzıman da standart donanımda. Araç, 1620 kilogramlık ağırlığına rağmen, 0’dan 100 km/s sürate 5.4 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum hız ise saatte 250 kilometre. Tavan 18 saniyede kapanıyor 

Ku­maş ten­te­ye sa­hip olan 4 ki­şi­lik ara­cın ta­va­nın­da bol­ca ya­lı­tım mal­ze­me­si kul­la­nıl­mış. Bu sa­ye­de gü­rül­tü se­vi­ye­si­nin yük­sel­me­si­nin önü­ne ge­çil­miş. Sa­at­te 50 ki­lo­met­re sü­ra­te ka­dar elek­trik­li ola­rak açı­lıp ka­pa­tı­la­bi­len ta­van, bu iş­lem­ler için 18 sa­ni­ye­ye ih­ti­yaç du­yu­yor.

4.43 met­re uzun­lu­ğun­da­ki araç, 1.79 met­re­lik ge­niş­li­ği ve 1.39 met­re­lik yük­sek­li­ğiy­le sı­nı­fı­nın or­ta­la­ma­la­rı­nı kar­şı­lı­yor. 2.6 met­re­lik aks ara­lı­ğı da ara­cın den­ge­si­ni ar­tır­dı­ğı ka­dar iç me­kan ge­niş­li­ği­ne de kat­kı­da bu­lu­nu­yor.Bugün

Hiç yorum yok