Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

JEEP ŞUBATTA KURU SABİTLEDİ

Tür­ki­ye­’de To­faş ça­tı­sı al­tın­da tem­sil edi­len Je­ep, şu­bat ayın­da oto­mo­bil se­ver­ler için ca­zip fır­sat­lar su­nu­yor.  ...

Tür­ki­ye­’de To­faş ça­tı­sı al­tın­da tem­sil edi­len Je­ep, şu­bat ayın­da oto­mo­bil se­ver­ler için ca­zip fır­sat­lar su­nu­yor. 

Mar­ka­nın Koç Fi­at Kre­di ta­ra­fın­dan des­tek­le­nen şu­bat kam­pan­ya­sın­da, ye­ni Grand Che­ro­ke­e ve Wrang­ler mo­del­le­ri için eu­ro ku­ru 2,85 li­ra ola­rak sa­bit­le­ni­yor. Söz ko­nu­su araç­lar için 140 bin li­ra­ya 36 ay va­de­li, yüz­de 1,11 fa­iz­li avan­taj­lı kre­di fır­sa­tı da sağ­la­nı­yor. 

Mar­ka­nın Com­pass mo­de­li­ne ise araç sa­tın alı­mın­da ve Şu­bat 2015’te öde­ne­cek 49 bin 950 li­ra­lık 2 eşit tak­sit­le sa­hip ol­mak müm­kün. 

AB­D’­li üri­te­ci­nin Je­ep Grand Che­ro­ke­e mo­de­li 113 bin 500 eu­ro (yak­la­şık 337 bin li­ra) ve Wrang­ler mo­de­li 83 bin 200 eu­ro (yak­la­şık 247 bin li­ra), Com­pass ise 92 bin 720 li­ra­dan baş­la­yan fi­yat­lar­la sa­tı­lı­yor.Bugun

Hiç yorum yok