Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

HYUNDAİ SANTA FE İKİ LİTRELİK ÖZEL MOTORLA TÜRKİYE'DE SATIŞTA

Hyundai’nin yeni nesliyle premium modelleri gözüne kestirdiği modeli Santa Fe, sportif tasarımıyla dikkat çekiyor.  Araçta görev yap...

Hyundai’nin yeni nesliyle premium modelleri gözüne kestirdiği modeli Santa Fe, sportif tasarımıyla dikkat çekiyor. 


Araçta görev yapan dizel ünite, makul tüketim ve performansıyla öne çıkıyor. Dün­ya­nın en bü­yük oto­mo­tiv üre­ti­ci­le­ri ara­sın­da zir­ve­ye oy­na­yan Hyun­da­i, bu id­di­asını güç­len­dir­mek için pre­mi­um mo­del­ler ha­zır­la­ma­ya de­vam edi­yor. 

Gü­ney Ko­re­li mar­ka­nın Ge­ne­sis ve Ge­ne­sis Cou­pe ile baş­lat­tı­ğı pre­mi­um araç ata­ğı, ye­ni­le­nen San­ta Fe ile de­vam edi­yor. 3’ün­cü je­ne­ras­yo­nuy­la pa­za­ra su­nu­lan araç, ilk iki nes­lin ak­si­ne lüks oto­mo­bil pa­za­rı­na hi­tap edi­yor. Mar­ka­nın SUV-D seg­men­tin­de yer alan mo­de­li, et­ki­le­yi­ci ta­sa­rı­mı, can­lı renk­le­ri ve zen­gin do­na­nı­mıy­la öne çı­kı­yor. 

İlk nes­liy­le bek­len­ti­le­rin üze­rin­de bir per­for­mans ser­gi­le­yen ve mar­ka­nın bi­li­nir­li­ğin­de önem­li bir rol oy­na­yan San­ta Fe, ikin­ci ne­sil­de kul­lan­dı­ğı 2.2 lit­re­lik mo­to­run ver­gi de­za­van­ta­jı se­be­biy­le is­te­ni­len sa­tış ra­kam­la­rı­na ula­şa­ma­mış­tı. 

Bu­nu dik­ka­te alan Ko­re­li üre­ti­ci, ye­ni nes­li Tür­ki­ye­’ye özel 2 lit­re­lik di­zel mo­tor­la pa­za­ra sun­du. Ta­ma­men krom kap­la­ma­lı dev ız­ga­ra­sıy­la dik­kat çe­ken ye­ni araç­ta bu kap­la­ma­yı pek çok nok­ta­da gör­mek müm­kün. 

Ka­li­te al­gı­sı­nı yük­sel­ten bu ta­sa­rım oyu­nu ara­cın ge­nel özel­lik­le­riy­le bü­yük bir uyum içe­ri­sin­de. 3’üncü sırada kılima var Geo­met­rik çiz­gi­ler­le şe­kil­len­di­ri­len ta­sa­rım mar­ka­nın di­ğer mo­del­le­ri­ne ben­ze­mi­yor. Sı­nı­fı­nın en spor­tif mo­del­le­rin­den olan araç, iç me­kan­da da fark­lı ol­ma­yı ba­şa­rı­yor. 

Kok­pit ta­sa­rı­mıy­la AB­D’­den ödül alan araç, er­go­no­mi ve ka­li­te ba­kı­mın­dan ba­şa­rı­lı olan iç me­ka­nı ve iş­çi­lik ka­li­te­siy­le be­ğe­ni­mi­zi ka­zan­dı. Mar­ka­nın di­ğer mo­del­le­rin­de de kul­la­nıl­ma­ya baş­la­nan FlexS­te­er sis­te­mi, di­rek­si­yon sert­li­ği­ni 3 fark­lı şe­kil­de ayar­la­ma­ya im­kan ve­ri­yor. 

İç me­kan­da hem ön hem or­ta sı­ra­da ya­şam ala­nı ol­duk­ça fe­rah.7 ki­şi­lik oto­mo­bi­lin 3’ün­cü sı­ra­sıy­sa ra­kip­ler­de ol­du­ğu gi­bi da­ha çok ço­cuk­la­rı he­def alı­yor. 3’ün­cü sı­ra­da da kli­ma ku­man­da­la­rı­nın su­nul­ma­sı dik­kat çe­ki­ci.

Fab­ri­ka ve­ri­le­ri­ne gö­re ye­ni San­ta Fe’­nin or­ta­la­ma tü­ke­ti­mi 7 lit­re. Bi­zim de­ne­me­le­ri­miz­de ulaş­tı­ğı­mız 7.9 lit­re­lik de­ğe­ri tut­tur­mak da zor de­ğil. Sa­bit hız­lı oto­yol sü­rüş­le­rin­de bu ra­ka­mı 6 lit­re­nin al­tı­na bi­le dü­şür­mük müm­kün. 

Hyundai, yeni aracın fiyatını yeni ÖTV oranlarıyla birlikte 187 bin lira olarak belirlemiş. Bu fiyat rakipler karşısında yüksek gibi görünse de Santa Fe’nin lüks modelleri aratmayan donanım ve konfor özellikleriyle ayrı bir kulvar belirlemiş.

Araç, lüks rakiplere karşı düşünüldüğündeyse en az 40 bin lira daha uygun. 184 beygirlik dizelle geliyor Ye­ni ne­sil San­ta Fe’­de Tür­ki­ye­’ye özel 2.0 lit­re­lik di­zel üni­te gö­rev ya­pı­yor. Mar­ka­nın ix35 mo­de­lin­de de kul­la­nı­lan mo­tor, 184 bey­gir güç ve 400 nm tork üre­ti­yor. 

6 ile­ri tam oto­ma­tik şan­zı­man­la kom­bi­ne edi­len uni­te, 1915 ki­log­ram­lık oto­mo­bi­li ra­hat­lık­la ha­re­ket et­ti­ri­yor. 0’dan 100 km/s sü­ra­te 10.9 sa­ni­ye­de ula­şa­bi­len ara­cın ne­fe­si sa­at­te 190 ki­lo­met­re hı­za ka­dar ke­sil­mi­yor. Ağır­lı­ğa gö­re ara­cın per­for­man­sı ye­ter­li. Yük­sek tork, ba­şa­rı­lı ça­lı­şan 4 te­ker­lek­ten çe­kiş sis­te­mi sa­ye­sin­de ta­ma­men yo­la ak­tı­rı­lı­yor ve ara hız­lan­ma­lar da akı­cı şe­kil­de ger­çek­le­şi­yor. 

Şan­zı­man kon­for odak­lı ça­lı­şı­yor ve sar­sın­tı­sız ge­çiş­le­riy­le dik­kat çe­ki­yor. Tat­lı sert süs­pan­si­yon sis­te­mi­nin kon­fo­ru ba­şa­rı­lı ve ara­cın vi­raj­lar­da yat­ma­sı­nın da önü­ne ge­çil­miş. Ara­cın yol tu­tuş ye­te­ne­ği bek­len­ti­le­ri ra­hat­lık­la kar­şı­lı­yor.bugün

Hiç yorum yok