Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

YENİ FİAT 500L ROCKSTAR

Fiat 500 ailesinin tombul üyesi 500L, Rockstar isimli donanımıyla ağır olmayan arazi şartlarında da ilerlemeyi başarıyor.  Araçta kul...

Fiat 500 ailesinin tombul üyesi 500L, Rockstar isimli donanımıyla ağır olmayan arazi şartlarında da ilerlemeyi başarıyor. 

Araçta kullanılan Traction+ sistemi, diferansiyel kilidi gibi çalışıyor. İtalyan otomotiv üreticisi Fiat, 1970’lerde Avrupa’nın en çok satılan modellerinden olan 500 ailesini genişletmeye devam ediyor. 

Tombul bir 500’ü andıran minivan temelli 500L ile aile 3’üncü üyesine kavuşurken, önümüzdeki yıl satışa sunulacak 500 Living ile 7 kişilik bir versiyon daha ürün gamına eklenecek. 

Ailenin daha geniş kitlelere hitap etmesini sağlayan 500L, minivan ile SUV arasında bir model. Hal böyle olunca Fiat, araca Rockstar isimli bir donanım eklemiş. 

Diğer pek çok ülkede Trekking ismiyle satışa sunulan bu versiyon, yükseltilmiş süspansiyonları, özel tampon ve çamurlukları, Tracktion+ sistemi ve 4 mevsim lastikleriyle arazi araçlarına gönderme yapıyor. 

 Fab­ri­ka ve­ri­le­ri­ne gö­re ara­cın or­ta­la­ma tü­ke­ti­mi 4.7 lit­re. 50 lit­re­lik de­poy­la men­zil 1000 ki­lo­met­re­nin üze­rin­de. Bi­zim kul­la­nı­mı­mız­da yol bil­gi­sa­ya­rı­na yan­sı­yan ra­kam­sa 5.5 lit­re ol­du. 

Dik­kat­li kul­la­nım­lar­da tü­ke­ti­mi 5 lit­re­nin al­tı­na dü­şür­mek müm­kün. Stan­dart su­nu­lan Start/Stop sis­te­mi de özel­lik­le şe­hi­ri­çin­de tü­ke­ti­min ma­kul se­vi­ye­de kal­ma­sı­nı sağ­lı­yor. 

3 bin 500 lira 3 fark­lı do­na­nım­la su­nu­lan 500L’­nin baş­lan­gıç fi­ya­tı (1.4 lit­re­lik ben­zin­li) 41 bin 950 li­ra. Bi­ze ko­nuk olan ve Rock­star do­na­nım­lı ko­nu­ğu­muz ise 61 bin 50 li­ra­lık eti­ket ta­şı­yor. 

Bu do­na­nım­da Pops­ta­r’­dan fark­lı ola­rak mat krom yan çı­ta­lar, ka­rar­tıl­mış ar­ka cam­lar, 17 inç ala­şım jant­lar, 4 mev­sim las­tik­ler, özel ta­sa­rım tam­pon, marş­pi­ye ve ça­mur­luk­lar, ön/ar­ka kol­çak, bel ayar­lı ön kol­tuk­lar, çift böl­ge­li oto­ma­tik kli­ma, Trac­ti­on+ su­nu­lu­yor. Fi­yat far­kıy­sa 3 bin 500 li­ra. 12 milim daha uzun Rock­star ara­cı çok da­ha ag­re­sif bir ta­sa­rı­ma ka­vuş­tu­ru­yor. 

Ön ve ar­ka tam­po­na ya­pı­lan ek­le­me­ler sa­ye­sin­de ara­cın bo­yu, stan­dart ver­si­yo­na gö­re 121 mi­lim da­ha faz­la. Ça­mur­luk­lar­da­ki kap­la­ma­lar ge­niş­li­ği 16 mi­lim ar­tı­rır­ken, yük­sek­lik de 13 mi­lim ar­tı­rıl­mış. 

Bu sa­ye­de araç da­ha iri ve yer­den yük­sek gö­rü­nü­yor. 105 beygirlik dizel Hem ben­zin­li hem di­zel mo­tor se­çe­nek­le­ri su­nu­lan Rock­star do­na­nı­mı, bi­ze 1.6 lit­re­lik Mul­ti­jet mo­tor ve 6 ile­ri ma­nu­el şan­zı­manla ko­nuk ol­du. 

105 bey­gir güç ve 320 nm tork üre­ten mo­tor, 1375 ki­log­ram­lık oto­mo­bi­li ha­re­ket et­tir­mek­te zor­lan­mı­yor. 0-100 km/s iv­me­len­me­si­ni 11.3 sa­ni­ye­de ger­çek­leş­ti­re­bi­len araç, sa­at­te 175 ki­lo­met­re sü­ra­te de ula­şa­bi­li­yor. Traction+ ne işe yarar? Araç­ta su­nu­lan Trac­ti­on+ sis­te­mi, kok­pit­te­ki bir tuş­la ak­tif ha­le ge­li­yor. 

Yal­nız­ca bi­rin­ci vi­tes­te dev­re­ye gi­ren sis­tem, ön te­ker­lek­ler­den bi­rin­de çe­ki­şin kay­bol­ma­sı ha­lin­de, tor­ku di­ğer ön te­ker­le­ğe ile­ti­yor. 

Böy­le­ce bir çe­şit elek­tro­nik ki­lit­li di­fe­ran­si­yel et­ki­si sağ­la­nı­yor. Bu sis­tem sa­ye­sin­de, kü­çük en­gel­ler, ça­mur hat­ta ha­fif kar­lı ze­min­ler­de bi­le stan­dart bir ön­den çe­kiş­li oto­mo­bi­lin iler­le­ye­me­ye­ce­ği yer­ler­de yo­la de­vam et­mek müm­kün.  BUGÜN GAZETESİ

Hiç yorum yok