Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

DACİA LODGY STEPWAY SINIFININ EN ÇOK SATILAN MODELİ OLDU

Ro­men oto­mo­tiv üre­ti­ci­si Da­ci­a, son dö­nem­de­ki ba­şa­rı­lı sa­tış gra­fi­ğin­de önem­li bir ye­re sa­hip olan mo­de­li Lodg­y’­ye...

Ro­men oto­mo­tiv üre­ti­ci­si Da­ci­a, son dö­nem­de­ki ba­şa­rı­lı sa­tış gra­fi­ğin­de önem­li bir ye­re sa­hip olan mo­de­li Lodg­y’­ye ye­ni bir ver­si­yon ek­le­di. 

Mar­ka, 2013’te ilk kez gi­riş yap­tı­ğı MPV (mi­ni­van) pa­za­rın­da­ki bek­len­ti­le­ri aşan sa­tış ba­şa­rı­sı­nı, Step­way ver­si­yo­nuy­la taç­lan­dır­dı.  

10 mi­li­met­re yük­sel­miş 
Ye­ni ver­si­yon, cros­so­ve­r’­la­rı an­dı­ran göv­de ek­len­ti­le­riy­le dik­kat çe­ker­ken ka­pu­tun al­tın­da da da­ha güç­lü bir di­zel mo­tor­la pa­za­ra su­nul­du. Bu haf­ta ko­nu­ğu­muz olan araç, Step­way ver­si­yo­nu­na özel ma­vi ren­giy­le dik­kat çe­ki­yor. Ge­nel ta­sa­rım özel­lik­le­riy­le sı­nı­fı­nın ba­şa­rı­lı mo­del­le­ri ara­sın­da yer alan Lodgy, Step­way ver­si­yo­nun­da­ki ek­len­ti­ler­le bi­raz da­ha bü­yü­müş.  

Bozuk zeminde rahat sürüş 
Ara­cın stan­dart ver­si­yo­na gö­re uzun­lu­ğu 23 mi­li­met­re­lik ar­tış­la 4.52 met­re­ye, ge­niş­li­ğiy­se 16 mi­li­met­re­lik bü­yü­mey­le 1.77 met­re­ye ulaş­mış. Ara­cın yer­den yük­sek­li­ğiy­se 10 mi­li­met­re­lik ar­tış­la 130 mi­li­met­re­ye çı­ka­rıl­mış. Bu sa­ye­de bo­zuk ze­min­de de da­ha ra­hat iler­le­me­nin önü açıl­mış.  

Baş ve diz mesafesinde cömert 
Aracın iç mekanındaysa havalandırma çıkışlarında, orta konsolun çerçevesinde ve direksiyonun altında mavi renkli kaplamalara yer verilmiş. 

Genel ergonomi başarılıyken isteğe bağlı olarak sunulan 7 inçlik dokunmatik ekranlı navigasyon sistemiyle kalite hissi artırılmaya çalışılmış. Aracın hem ön hem arka sırasında sunulan baş ve diz mesafeleri oldukça cömert. 827 litrelik bagaj da hafif ticari araçları bile aratmayacak kadar geniş. Üstelik arka koltukların katlanmasıyla bu hacim 2 bin 617 litreye kadar ulaşıyor. 
 Ortalama tüketimi 4.2 litre 
Araç­ta kul­la­nı­lan 1.5 lit­re­lik di­zel üni­te, Step­wa­y’­in ka­rak­te­ri­ne uy­gun ola­rak güç­len­miş. Re­na­ult raf­la­rın­dan alı­nan mo­tor, 110 bey­gir güç (+20 bey­gir) ve 240 nm tork (+40 nm) üre­ti­yor. 

Sa­de­ce 6 ile­ri ma­nu­el şan­zı­man­la su­nu­lan üni­te, alt de­vir­ler­den iti­ba­ren ye­ter­li çe­kiş gü­cü­nü sağ­lı­yor. 1205 ki­log­ram­lık araç, 0’dan 100 km/s sü­ra­te 11.6 sa­ni­ye­de (-0.8 sa­ni­ye) ula­şa­bi­li­yor. Sa­at­te 175 ki­lo­met­re­lik (+ 6 ki­lo­met­re) son sü­ra­te çık­mak­ta zor­lan­ma­yan üni­te, per­for­mans his­siy­le de be­ğe­ni­mi­zi ka­zan­dı. 

Menzil 1100 kilometrenin üzerinde 
Ar­tan gü­cün tü­ke­ti­me ma­li­ye­tiy­se sa­de­ce 0.2 lit­re. Araç fab­ri­ka ve­ri­le­ri­ne gö­re 4.4 lit­re­lik or­ta­la­ma tü­ke­ti­me sa­hip. Böy­le­ce 50 lit­re­lik de­poy­la 1130 ki­lo­met­re yol kat et­mek müm­kün. Bi­zim de­ne­me­le­ri­miz ulaş­tı­ğı­mız 4.8 lit­re­lik or­ta­la­ma da ol­duk­ça ba­şa­rı­lı. Yol tu­tuş ko­nu­sun­da bek­len­ti­le­ri ra­hat­lık­la kar­şı­la­yan araç, tat­lı sert di­ye­bi­le­ce­ği­miz bir süs­pan­si­yon sis­te­mi­ne sa­hip.  

Stepway farkı 2 bin 600 lira 
Tek donanımla satılan Lodgy’nin fiyatı 49 bin 900 lira olarak belirlenmiş. 7 koltuklu versiyon için 2 bin 700 lira daha ödemek gerekiyor. Stepway versiyonuysa, görsel eklentileri ve daha güçlü olan motoruyla birlikte 2 bin 600 liralık fiyat farkıyla sunuluyor. 

Bu fark, artan performans ve şık tasarım düşünüldüğünde oldukça makul. Aracın standart donanımında bile ABS, ASR,ESP, çift hava yastığı, klima, yol bilgisayarı, elektrikli camlar, gündüz farları, 16 inç alaşım jantlar, elektrikli ve ısıtmalı aynalar gibi uzun bir liste sunuluyor.BUGÜN