Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

BMW İ SERİSİNE TÜRKİYEDEN YOĞUN İLGİ

BMW’nin geçen yıl pazara sunduğu elektrikli modeller, yüksek fiyatlarına rağmen etkileyici satış adetlerine ulaştı. Markanın sportif modeli...

BMW’nin geçen yıl pazara sunduğu elektrikli modeller, yüksek fiyatlarına rağmen etkileyici satış adetlerine ulaştı. Markanın sportif modeli, 520 bin liradan başlayan fiyatıyla dikkat çekiyor. 

Oto­mo­tiv ta­ri­hi için ye­ni bir ki­lo­me­tre ta­şı ola­rak ka­bul edi­len ‘e­lek­trik­li­’ akı­mı, ye­ni mo­del­ler­le bir­lik­te hız­la bü­yü­yor. Dü­şük men­zil ve ye­ter­siz alt­ya­pı hiz­met­le­ri gi­bi en­gel­le­re rağ­men yıl­ma­dan ça­lı­şan mü­hen­dis­ler, bu so­run­la­rın hiç de­ğil­se men­zil ta­ra­fı­nı çöz­me­ye baş­la­dı. 

MENZİL 500 KİLOMETREYİ GEÇTİ 
Elek­trik­li akı­mı­nın en ye­ni tem­sil­ci­le­rin­den BMW de, iki mo­del­le gi­riş yap­tı­ğı pa­zar­da önem­li bir ba­şa­rı el­de et­ti. Mar­ka­nın Av­ru­pa­’da sa­tış re­kor­la­rı kı­ran i3 ve i8 mo­del­le­ri, Tür­ki­ye­’de de ben­zer bir per­for­man­sa im­za atı­yor. Mar­ka­nın Tür­ki­ye dis­tri­bü­tö­rü Bo­ru­san Oto, 6 ay gi­bi kı­sa bir sü­re­de ger­çek­leş­tir­di­ği elek­trik­li sa­tı­şıy­la dik­kat­le­ri üze­ri­ne çe­ki­yor. 
HEM ELEKTRİKLİ HEM BENZİNLİ 
Şir­ke­tin sa­de­ce İs­tan­bul-Ata­şe­hi­r’­de yer alan show­ro­omun­da sa­tı­şı­nı ger­çek­leş­tir­di­ği BMW i mar­ka­sı, şu­bat ayı so­nu iti­ba­riy­le 76 adet­lik top­lam sa­tı­şa ulaş­tı. Ge­çen yı­lı i3 ve i8 mo­del­le­riy­le 45 adet­lik bir sa­tış­la ta­mam­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Ge­nel Mü­dür Uğur Sa­kar­ya, “Sa­de­ce Şu­batta 187 bin eu­ro­’luk (yak­la­şık 520 bin li­ra) baş­lan­gıç fi­ya­tı­na sa­hip 18 adet i8’i sa­hip­le­ri­ne tes­lim et­tik. 

Hem elek­trik­li hem ben­zin­li tur­bo mo­to­ra sa­hip spor oto­mo­bil­le­rin ge­le­ce­ği­ni şim­di­den or­ta­ya ko­yan bu özel mo­de­li­mi­ze çok yo­ğun il­gi va­r” de­di. 

HEDEF 150 ADETLİK SATIŞ 
Yılın ikinci çeyreği itibariyle i serisi araçları İstanbul’da Avcılar ve İstinye’de, Ankara’daysa Balgat’ta satışa sunacaklarını vurgulayan Sakarya, böylece yılı 150 adedin üzerinde elektrikli satışıyla tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti. 

SÜPERSPORLARI KISKANDIRIYOR 
Markanın süperspor otomobil sınıfındaki elektriklisi i8, tasarımıyla dikkat çekiyor. Yukarı doğru açılan kapıları ve turbo beslemeli jeneratör motoruyla öne çıkan araç, bu sayede 500 kilometrenin üzerinde menzil vadediyor. 

362 BEYGİR GÜÇ ÜRETİYOR 
 37 kilometrelik mesafeyi tamamen elektrikle katedebilen araç, 100 kilometrelik mesafeyiyse 2.1 litrelik benzin tüketimyle tamamlıyor. Aracın elektrik motoru 131 beygir güç ve 250 nm tork üretiyor. 1.5 litrelik 3 silindirli turbo beslemeli benzinli jeneratör motorsa, 231 beygir güç ve 320 nm torka sahip. 

Böylece sistemin toplam gücü 362 beygire ulaşıyor. 1490 kilogramlık otomobil, 0-100 km/s ivmelenmesini 4.4 saniyede tamamlıyor ve saatte 250 kilometre sürate ulaşabiliyor. Sadece elektrikli motorla son hızsa 120 km/s. Aracın lityum iyon bataryası, 2 saatte şarj edilebiliyor.Bugün

Hiç yorum yok