Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

YENİ NİSSAN NOTE TEST SÜRÜŞÜ

Küçük boyutlarına karşın aileler için fazlasıyla alan sunabilen Nissan Note, yeni nesliyle daha sportif bir tasarıma kavuştu. Araçta görev ...

Küçük boyutlarına karşın aileler için fazlasıyla alan sunabilen Nissan Note, yeni nesliyle daha sportif bir tasarıma kavuştu. Araçta görev yapan 90 beygirlik dizel ise oldukça ekonomik. 

Nissan Note geniş iç hacmiyle göz dolduruyor. Tür­ki­ye gi­bi ba­zı ül­ke­ler inat­la se­dan oto­mo­bil­le­re il­gi duy­sa da, özel­lik­le Av­ru­pa­’da kü­çük ama ge­niş ha­cim­li araç­lar ön plan­da. 

Kü­çük boyutla­rıy­la şe­hir için­de sü­rüş ko­lay­lı­ğı sağ­la­yan bu araç­lar akıl­lı­ca ya­pı­lan ta­sa­rım­la­rıy­la yol­cu­la­rı­na boy­la­rın­dan bü­yük ha­re­ket ala­nı da sağ­la­ma­sı­nı bi­li­yor. 

Bu haf­ta ko­nu­ğu­muz olan Nis­san No­te da sa­de­ce 4.1 met­re­lik bo­yu­na rağ­men pek çok C seg­men­ti araç­tan da­ha faz­la iç ha­cim su­na­bi­len yapı­sıy­la ai­le­le­rin göz­de­le­ri ara­sı­na gir­me­ye aday. Mar­ka­nın ye­ni ne­sil­le bir­lik­te spor­tif bir hatc­hbac­k’­i an­dı­ran ta­sa­rı­mı­na rağ­men araç aslında kü­çük bir MPV. Ta­sa­rım­da­ki spor­tif çiz­gi­ler dik­kat çe­ki­ci ol­sa da ge­niş cam yü­zey­ler ara­cın seg­men­ti hak­kın­da ipuç­la­rı ve­ri­yor. 

EŞYA SAKLAMA ALANI 
Kı­sa sa­yı­la­bi­le­cek bo­yu­na rağ­men 1.5 met­re­lik yük­sek­li­ği ve 1.7 met­re­lik ge­niş­li­ği ara­cı ade­ta bir ha­cim si­hir­ba­zı­na çe­vi­ri­yor. İç me­kan­da her şey yer­li ye­rin­de. İş­çi­lik ve mal­ze­me ka­li­te­si açı­sın­dan bek­len­ti­le­ri kar­şı­la­yan kok­pit­te eş­ya sak­la­ma alan­la­rı da ye­ter­li. Çift böl­me­li tor­pi­do gö­zü ve Ka­ra­ku­ri ba­gaj pa­ne­li sa­ye­sin­de eş­ya yer­leş­tir­mek ol­duk­ça ko­lay­laş­tı­rıl­mış. Yük­sek sü­rüş po­zis­yo­nu ve ra­hat koltuklar da ar­tı ha­ne­si­ne ya­zı­la­cak de­tay­lar. 

ARKA KOLTUKLAR KIZAKLI 
Ar­ka bö­lüm­de ise ha­re­ket­li kol­tuk­lar ba­gaj hac­miy­le diz me­sa­fe­si ara­sın­da se­çim yap­ma­ya ola­nak sağ­lı­yor. Kol­tuk­lar en ge­ri­dey­ken ar­ka­da diz me­sa­fe­si or­ta sı­nıf oto­mo­bil­le­ri bi­le ge­ri­de bı­ra­kı­yor. Bu ko­num­day­ken ba­gaj hac­mi 295 lit­re. Kol­tuk­lar öne alın­dı­ğın­day­sa ha­cim 381 litreye ula­şı­yor. 

 ARACIN PERFORMANSI BEKLENTİYİ KARŞILIYOR 
 No­te­’un mo­tor se­çe­nek­le­ri ara­sın­da 1.2 lit­re­lik ben­zin­li ve 1.5 lit­re­lik di­zel üni­te­ler yer alı­yor. Bi­ze ko­nuk olan di­zel üni­te, 90 bey­gir güç ve 200 nm tork üre­ti­yor. 5 ile­ri ma­nu­el şan­zı­man­la kom­bi­ne edi­len mo­tor, ara­ca ye­ter­li per­for­man­sı ka­zan­dı­rı­yor. 0’dan 100 km/s hı­za 11.9 sa­ni­ye­de ula­şa­bi­len ara­cın mak­si­mum hı­zı ise 179 km/s ola­rak ve­ri­li­yor. 

MENZİLİ 1100 KİLOMETREYİ AŞIYOR 
Ka­ğıt üze­rin­de­kin­den da­ha per­for­mans­lı his­set­ti­ren mo­tor, asıl hü­ne­ri­ni tü­ke­tim de­ğer­le­rin­de ser­gi­li­yor. Fab­ri­ka ve­ri­le­ri­ne gö­re 100 ki­lo­met­re­de or­ta­la­ma 3.6 lit­re tü­ke­ten araç, 41 lit­re­lik kü­çük de­po­suy­la bi­le 1100 ki­lo­met­re­den faz­la men­zil su­nu­yor. Bir baş­ka de­yiş­le ara­cı ki­lo­met­re­de 13.6 ku­ruş­luk ya­kı­ta ih­ti­yaç du­yu­yor. Araç, si­zim kul­la­nı­mı­mız­da ulaş­tı­ğı 4.4 lit­re­lik tü­ke­tim­le de id­di­ası­nı ka­nıt­lı­yor. 

 44 BİN LİRADAN BAŞLIYOR 
Nissan Note’un başlangıç fiyatı 43 bin 990 lira (1.2 litre Visia) olarak belirlenmiş. Dizel için kesenin ağzını 51 bin 990 liraya kadar açmak gerekiyor. 

Bize konuk olan Platinum donanımlı versiyonsa 60 bin 140 liralık etikete sahip. Bu donanım seviyesinde akıllı anahtar, çevre görüş sistemi, kör nokta uyarı sistemi, hareketli nesne algılama sistemi, şerit takip uyarı sistemi, geri görüş kamerası, yarı deri döşeme ve ısıtmalı ön koltuklar gibi güvenlik ve konfor ekipmanları eksiksiz sunuluyor.gökhan kara bugün

Hiç yorum yok