Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

FİAT 695 ABART BİPOSTO KÜÇÜK MOTORUYLA BOYUNDAN BÜYÜK İŞLER BAŞARIYOR

Av­ru­pa­lı­lar için unu­tul­maz bir kla­sik olan Fi­at 500, ye­ni ne­sil­le bir­lik­te çok da­ha ge­niş bir kit­le­ye hi­tap et­me­ye baş­...

Av­ru­pa­lı­lar için unu­tul­maz bir kla­sik olan Fi­at 500, ye­ni ne­sil­le bir­lik­te çok da­ha ge­niş bir kit­le­ye hi­tap et­me­ye baş­la­dı. 
3 ka­pı­lı ver­si­yo­nun ya­nı sı­ra üs­tü açık 500C, mi­ni­van 500L, 7 ki­şi­lik 500L Li­ving ve kı­sa sü­re için­de ai­le­ye ka­tı­la­cak olan Cros­so­ver 500X ile iyi­ce ge­niş­le­ti­len se­ri, Tür­ki­ye­’de pek bi­lin­me­se de ya­rış­çı bir ver­si­yo­na da sa­hip. 
Mar­ka­nın es­ki spor­cu­la­rı­na gön­der­me ya­pan ve Fi­at 695 Abarth ola­rak su­nu­lan araç, İtal­yan üre­ti­ci­nin mo­tors­por­la­rın­da­ki de­ne­yi­mi­nin bu ka­dar se­vim­li bir oto­mo­bi­li bi­le kök­ten de­ğiş­ti­re­bi­le­ce­ği­nin açık bir gös­ter­ge­si ola­rak özet­le­ne­bi­lir. 

Mar­ka­nın yep­ye­ni spor­cu­su olan 695 Abarth Bi­pos­to ise yol­la­ra çık­ma­ya izin ve­ri­len bir ya­rış oto­mo­bi­li ola­rak ta­nım­la­nı­yor. So­kak­lar­da bu isim­le do­la­şa­cak ye­ni araç, Av­ru­pa­’nın ön­de ge­len pist­le­rin­de mü­ca­de­le eden 695 As­set­to Cor­se ya­rış ara­cın­dan tü­re­til­miş. 

Mi­nik spor­cu, ka­ro­se­rin uç nok­ta­la­rı­na yer­leş­ti­ri­len te­ker­lek­le­ri sa­ye­sin­de ge­niş bir iz açık­lı­ğı­na, do­la­yı­sıy­la da den­ge­li bir yol tu­tu­şa sa­hip. Kı­sa din­gil me­sa­fe­si ve bo­yut­lar ara­cın çe­vik­li­ği­ni de ar­tı­rı­yor. 

Ara­cın yük­sek per­for­mans­lı bir spor­cu ha­li­ne ge­ti­ril­me­si için üst dü­zey mar­ka­la­rın ge­liş­miş ürün­le­ri kul­la­nıl­mış. Araç­ta, tur­bo mo­to­run so­ğu­tul­ma­sı için ge­niş­le­til­miş bir in­ter­co­oler, BMC’­nin yük­sek per­for­mans­lı emiş sis­te­mi, ses dü­ze­yi ayar­la­na­bi­len Ak­ra­po­vic im­za­lı Abarth eg­zoz sis­te­mi, Ex­tre­me Shox mar­ka­lı ayar­la­na­bi­lir amor­ti­sör­ler, Brem­bo im­za­lı fren sis­te­mi, OZ mar­ka­lı ul­tra-ha­fif 18 inç jant­lar ve Pog­gi­po­li­ni­’den an­ti-roll­bar gö­rev ya­pı­yor. Bu se­bep­le de araç­ta sa­de­ce 2 ki­şi­ye yer var. 

AĞIRLIĞI 977 KİLOGRAM 
Tüm geliştirmeler ve ağırlık azaltma çalışmaları sonucunda ortaya 997 kilogramlık bir cep roketi çıkmış. Fiat’ın 1.4 litrelik T-Jet motorunun kullanıldığı araçta, turbo besleme sayesinde boyundan büyük işler başarıyor. 

 190 beygir güç ve 250 nm tork üreten benzinli ünite, aracı 0’dan 100 km/s sürate 5.9 saniyede ulaştırıyor. Saatte 230 kilometre hız yapabilen araç, litre başına 139 beygirlik gücüyle sınıfının en iddialı modeli haline geliyor. 

DEBRİYAJA BASMAYA GEREK YOK 
İç me­kan­da­ki kuş­ku­suz en dik­kat çe­ki­ci un­sur, şan­zı­man. Ya­rış oto­mo­bil­le­rin­de kul­la­nı­lan ve bir yol oto­mo­bi­lin­de ilk kez gör­dü­ğü­müz dog rings şan­zı­man, uzun vi­tes ko­lu ve çıp­lak gö­rü­nü­müy­le ara­cın spor­tif ka­rak­te­ri­ni vur­gu­lu­yor. 

5 ile­ri ma­nu­el şan­zı­man, da­ha hız­lı de­ği­şim­ler için vi­tes bü­yü­tür­ken deb­ri­ya­ja bas­ma­ya ge­rek bı­rak­mı­yor. Araç­ta ay­rı­ca me­ka­nik ken­din­den ki­lit­le­me­li di­fe­ran­si­yel kul­la­nıl­dı­ğı­nı da be­lir­te­lim. 

POLİKARBONAT CAMLAR SABİT 
Ara­cın yan cam­la­rı ya­rış ca­mı ola­rak bi­li­nen ve sa­bit po­li­kar­bo­nat mal­ze­me­den üre­til­miş. Bu cam­lar, sür­gü­lü pa­nel­ler yar­dı­mıy­la açı­la­bi­li­yor. Bu cam­lar, mar­ka­nın ver­di­ği bil­gi­ye gö­re bir yol oto­mo­bi­lin­de ilk kez kul­la­nı­lı­yor. Kon­so­lun üze­rin­de­ki elek­tro­nik pa­no da ya­rış araç­la­rın­dan ta­nı­dık. 

 7 İNÇLİK TFT EKRAN 
Ara­cın iç me­ka­nı tam pist oto­mo­bi­li­ne işa­ret edi­yor. 7 inç­lik renk­li TFT ek­ra­nın dı­şın­da iç me­kan­da her­ şey ağır­lı­ğı azalt­ma­ya yö­ne­lik. Ya­rış kol­tuk­la­rın­da Sa­belt mar­ka­lı 4 nok­ta­lı em­ni­yet ke­me­ri kul­la­nıl­mış. Pe­dal­lar ve ön­de otu­ran­la­rın ayak­la­rı­nın al­tın­da alü­min­yum kap­la­ma­lar su­nu­lu­yor.bugün

Hiç yorum yok