Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

YENİ NESİL HYUNDAİ İ30 ZENGİN DONANIMIYLA AVRUPA'DA İDDİALI

Üst üs­te ger­çek­leş­tir­di­ği mo­del ya­tı­rım­la­rıy­la çı­ta­yı iyi­ce yük­sel­ten Hyun­da­i, dün­ya­nın en bü­yük üre­ti­ci­le­ri ara­...

Üst üs­te ger­çek­leş­tir­di­ği mo­del ya­tı­rım­la­rıy­la çı­ta­yı iyi­ce yük­sel­ten Hyun­da­i, dün­ya­nın en bü­yük üre­ti­ci­le­ri ara­sı­na gir­di. Mar­ka­nın ‘Av­ru­pa­lı­lar için Av­ru­pa­’da ta­sar­lan­dı­’ slo­ga­nıy­la ta­nıt­tı­ğı ‘i­’ se­ri­si, bu ham­le­de en önem­li ro­lü üst­le­ni­yor. 

Hyun­da­i i30 ile baş­la­yan ve bir­çok mo­de­le dö­nü­şen bu se­ri­nin ilk tem­sil­ci­si, kom­pakt sı­nıf­ta birçok mar­ka­nın baz ver­si­yo­nu fi­ya­tı­na çok zen­gin bir do­na­nı su­na­rak öne çı­kı­yor. Uzak­do­ğu­lu ol­du­ğu­nu his­set­ti­ri­yor 

 Kom­pakt Ko­re­li, da­ha ilk ba­kış­ta spor­tif bir iz­le­nim bı­rak­ma­yı ba­şa­rı­yor. Ko­ca­man bir ağ­zı an­dı­ran ön tam­pon ve spor­tif ız­ga­ra ta­sa­rı­mı, ol­duk­ça çe­ki­ci bir gö­rü­nüm or­ta­ya çı­ka­rı­yor. Uzak­do­ğu­lu ol­du­ğu­nu onay­lar­ca­sı­na yer­leş­ti­ril­miş çe­kik far­lar, ben­zer şe­kil­li sis far­la­rıy­la uyum için­de. 

Ara­cın ar­ka ta­sa­rı­mı da ol­duk­ça ken­di­ne öz­gü. Sert bir ifa­de­ye sa­hip olan ar­ka bö­lüm­de ba­gaj ka­pa­ğı­na ka­dar uza­nan stop­lar dik­kat çe­ki­yor. Fiyatlar 55 bin liradan başlıyor Hyun­da­i’­nin i30 için be­lir­le­di­ği baş­lan­gıç fi­ya­tı 55 bin 700 li­ra. Di­zel mo­del 8 bin, oto­ma­tik vi­tes ise 2 bin 900 li­ra­lık ek­tra öde­mey­le sa­tın alı­na­bi­li­yor. 

Eli­te do­na­nım­lı ko­nu­ğu­muz­da 7 ha­va yas­tı­ğı, ESP, VSM, yo­kuş kal­kış des­te­ği, elek­tro­nik park fre­ni, elek­trik­li sü­rü­cü kol­tu­ğu, anah­tar­sız gi­riş ve ça­lış­tır­ma, ge­ri gö­rüş ka­me­ra­sı, pa­na­ro­mik sun­ro­of, ön/ar­ka park sen­sö­rü gi­bi uzun bir lis­te su­nu­lu­yor. 3 farklı sürüş modu Ara­cın içi­ne ge­çil­di­ğin­de de spor­tif çiz­gi­ler de­vam edi­yor. Kok­pit, kul­la­nı­lan yu­mu­şak mal­ze­mey­le ol­duk­ça ka­li­te­li ha­le gel­miş. Di­rek­si­yon üze­rin­den 3 fark­lı sü­rüş sti­li­ni (Spor, Kon­for ve Nor­mal) içe­ren ayar tu­şu, yol bil­gi­sa­ya­rı ve ses sis­te­mi­ne ulaş­mak müm­kün. 

Araç, ön­de de ar­ka bö­lüm­de de yol­cu­lar için ye­ter­li hac­mi ra­hat­lık­la su­nu­yor. Üst do­na­nım­da su­nu­lan ge­ri gö­rüş ka­me­ra­sı­nın gö­rün­tü ka­li­te­si de ol­duk­ça ba­şa­rı­lı. Ara­cın hem ön hem ar­ka bö­lü­mün­de su­nu­lan ya­şam ala­nı sı­nıf stan­dart­la­rı­nı aşı­yor. 

135 beygirlik benzinli Türkiye pazarında 1.6 litrelik benzinli ve dizel motor seçenekleriyle yer alan i30, bize dizel üniteyle konuk oldu. 128 beygir güç ve 260 nm tork üreten motor, 6 ileri otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Güçlü motor, performans beklentilerini karşılıyor. 0-100 km/s hızlanmasını 11.7 saniyede tamamlayan araç, saatte 190 kilometreye kadar ulaşabiliyor. 1385 kilogramlık ağırlık ve otomatik vitese göre performans oldukça tatmin edici. 

Fabrika verilerine göre 5.5 litrelik ortalama tüketim değeriyse makul seviyede. Bizim kullanımımızda 7.1 litrelik ortalamayı yakaladık. Bu değer, sabit hızlı sürüşlerde 6 litrenin altına kadar inebiliyor. Yol tutuş konusunda sınıfının en iyisi olmayan i30, buna rağmen beklentileri rahatlıkla karşılıyor. Aracın frenleri de oldukça başarılı.Bugün

Hiç yorum yok