Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

SMART IKI MODELINI YENILEDI

Otomotiv dünyasının bücürü smart, ürün gamındaki iki modelini de yeniledi.  İlk kez 1998 yılında piyasaya sunulan fortwo (iki kişilik)...

Otomotiv dünyasının bücürü smart, ürün gamındaki iki modelini de yeniledi. 

İlk kez 1998 yılında piyasaya sunulan fortwo (iki kişilik) ve ardından ürün gamına eklenen forfour (dört kişilik) modelleri, yeni nesilleriyle kasım ayından itibaren Avrupa pazarına sunulmaya başlanacak. 46 ülkede satılacak 

Yenilendiğini tasarımlarıyla fazlasıyla belli eden araçlar, küçük hacimli tasarruflu motorları ve güvenlik donanımlarıyla öne çıkıyor. Farklı tasarımı ve kompakt ölçüleriyle şehir içi kullanımına yönelik geliştirilen araç 46 ülkede yollara çıkacak. 

Araç, geride bıraktığı 16 yıl içerisinde dünya çapında 1.5 milyonu aşan satış rakamına ulaştı. Geçen yıl pazara sunulan elektrikli smart, Almanya'da pazar lideri olurken, bu yıl itibariyle araç, Çin'de de arka arkaya beşinci kez, yılın Microcar‘ı (minik aracı) unvanını kazandı. 

Ye­ni­araç­lar, far­la­rı, ön kon­sol­da­ki ha­va­lan­dır­ma sis­tem­le­ri ve ken­di­le­ri­ne öz­gü ta­sa­rım­la­rıy­la dik­kat çe­ki­yor. İki araç da ar­ka bö­lüm­le­ri­ne yer­leş­ti­ri­len mo­tor­la­rıy­la şe­hi­ri­çi tra­fik­te ol­duk­ça çe­vik çö­züm­ler su­nu­yor. Ara­cın öz­gün dış ta­sa­rı­mı, eğ­len­ce­li ve kul­la­nış­lı bir iç me­kan­la des­tek­le­ni­yor. 

Ar­tan gü­ven­lik ih­ti­yaç­la­rı­na rağ­men 2,69 m uzun­lu­ğu de­ğiş­ti­ril­me­den ge­liş­ti­ri­len ye­ni smart fort­wo ve 4 ki­şi­nin şe­hi­ri­çi mo­bi­li­te­si­ni sağ­la­ya­cak olan ye­ni smart for­fo­ur ar­tık da­ha faz­la alan, da­ha faz­la renk, da­ha faz­la do­na­nım ve da­ha faz­la eğ­len­ce su­nu­yor. Araç­lar­dan fort­wo­’nun dö­nüş ça­pı sa­de­ce 6.95 met­re ola­rak be­lir­le­nir­ken, for­fo­ur’­day­sa bu me­sa­fe 8.65 met­re ola­rak öl­çül­müş. 

TOP MODEL 90 BEYGİR GÜCÜNDE 
 Araç­lar­da son tek­no­lo­jiy­le ge­liş­ti­ri­len yep­ye­ni 3 si­lin­dir­li mo­tor­lar kul­la­nı­lı­yor. 1.0 lit­re­lik mo­tor, 71 bey­gir­lik gü­cüy­le kü­çük oto­mo­bil için ye­ter­li per­for­man­sı sağ­lı­yor. Da­ha faz­la­sı­nı is­te­yen­ler­se 0.9 lit­re­lik ye­ni üni­te­yi seç­me­li. Bu mo­tor, üret­ti­ği 90 bey­gir­lik güç­le top mo­del ko­nu­mun­da ola­cak. 

Mo­tor­lar, her iki araç­ta da su­nu­la­cak. 3 farklı konsept Yeni fortwo ve forfour modellerinde passion, prime ve proxy olmak üzere 3 farklı konsept seçeneği sunuluyor. Bu sayede araçlar özellikle iç mekanda kullanıcının tercihlerine göre kişiselleştirilebiliyor. Araçlardan iki kapılı 3 kapılı olanı, ön koltuk arkası itibariyle 260 litre, 5 kapılı olanıysa 730 litrelik bagaj hacmi vadediyor. 

Çarpışma önleme asistanı opsiyonel Mer­ce­des-Benz gü­ven­lik stan­dart­la­rı­nı kar­şı­la­yan ye­ni araç­lar­da, stan­dart ola­rak su­nu­lan ve yük­sek sü­rat­te sav­rul­ma­yı en­gel­le­yen yan rüz­gar asis­ta­nı, ESP gi­bi sis­tem­ler su­nu­lu­yor. Ay­rı­ca op­si­yo­nel ola­rak su­nu­lan ve sü­rü­cü­yü ses­li ola­rak uya­ra­bi­len çar­pış­ma ön­le­me asis­ta­nı ve şe­rit ta­kip yar­dım­cı­sı da sı­nı­fın­da­ki ilk­ler ara­sın­da.bugün

Hiç yorum yok