Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

YENİ NİSSAN QASHQAİ SINIF LİDERİ OLMAYA EN BÜYÜK ADAY

yeni nissan qashqai Donanım ve malzeme kalitesi artan araç, 1.6 litre dizel otomatik vites seçeneğiyle avantajlı. Fiyat ise rakiplerden yük...

yeni nissan qashqai Donanım ve malzeme kalitesi artan araç, 1.6 litre dizel otomatik vites seçeneğiyle avantajlı. Fiyat ise rakiplerden yüksek. 

Ja­pon oto­mo­bil üre­ti­ci­si Nis­san, cros­so­ver pa­za­rı­nın or­ta­ya çık­ma­sın­da ön ayak olan mo­de­li Qash­qa­i ile önem­li ba­şa­rı­lar el­de et­ti. Ay­lar­ca SUV-cros­so­ver pa­za­rın­da li­der­lik­ten in­me­yen araç, ye­ni nes­liy­le çı­ta­yı yük­selt­ti. 

 Mal­ze­me ka­li­te­si ve do­na­nım­la­rıy­la Pre­mi­um mar­ka­la­ra yak­la­şan oto­mo­bil, fi­yat ba­kı­mın­dan da sı­nı­fı­nın zir­ve­si­ni zor­lu­yor. Ta­ma­men ye­ni­le­nen iç ve dış ta­sa­rı­mıy­la dik­kat çe­ken oto­mo­bil, mar­ka­nın ye­ni yü­zü­nü ta­şı­yor. 

LED far­la­rıy­la şe­kil­len­di­ri­len ön gö­rü­nüm, şık ve spor­tif çiz­gi­le­re sa­hip. Ar­ka ta­sa­rım ise, ye­ni far gru­buy­la da­ha di­na­mik ha­le ge­ti­ril­miş. Ara­cın kok­pi­ti de te­pe­den tır­na­ğa ye­ni­len­miş. Ka­li­te­li kap­la­ma­lar ve yu­mu­şak mal­ze­me­le­rin bol­ca kul­la­nıl­dı­ğı iç me­kan­da Pre­mi­um ha­va­sı ha­kim. 

 7 inçlik dokunmatik ekran Yük­sek sü­rüş po­zis­yo­nu de­ğiş­ti­ril­me­yen araç, 7 inç­lik do­kun­ma­tik ek­ran­lı mul­ti­med­ya sis­te­mi ve pi­ya­no bo­ya­lı kap­la­ma­lar­la tek­no­lo­jik gö­rün­me­yi de ba­şa­rı­yor. Bi­ze ko­nuk olan Pla­ti­num ver­si­yo­nun­da stan­dart ola­rak su­nu­lan de­ri dö­şe­me ka­li­te­li, kol­tuk­la­rın sert­li­ği ise uzun yol­cu­luk­lar­da bi­le yor­ma­ya­cak şe­kil­de ayar­lan­mış. İç me­kan­da 5 ye­tiş­ki­ne ye­ter­li ha­cim su­nu­lu­yor. 430 lit­re­lik ba­gaj hac­mi de ba­şa­rı­lı sa­yı­la­bi­lir. 

Ortalama tüketimi 4.6 litre Güçlü dizel motor, performansı kadar tüketimiyle de iddialı. Fabrika verilerine göre ortalama tüketim 4.6 litre. 55 litrelik depoyla menzil 1000 kilometrenin üzerinde. Otomatik vites ve ağırlığa rağmen cimri diyebileceğimiz araç, bizim denemelerimizdeyse 6 litre tüketti. 

Üstelik sabit hızlı sürüşlerde tüketim rahatlıkla 5 litrenin altına iniyor. 7 kademeli CVT Araç­ta kul­la­nı­lan 1.6 lit­re­lik di­zel mo­tor, 130 bey­gir güç ve tam 320 nm tork üre­ti­yor. Araç­ta kul­la­nı­lan X-Tro­nic CVT, nor­mal bir 7 ile­ri oto­ma­tik şan­zı­man gi­bi dav­ra­nı­yor. Bu sa­ye­de vi­tes de­ğiş­tir­me his­si ve­ri­li­yor ve yük­sek gü­rül­tü or­ta­dan kal­kı­yor. 

Araç 0-100 km/s iv­me­len­me­si­ni 11.1 sa­ni­ye­de ta­mam­lı­yor. Sa­at­te 183 ki­lo­met­re­lik son sü­rat de ye­ter­li se­vi­ye­de. Kul­la­nım sı­ra­sın­da çok hız­lı his­set­tir­me­yen oto­mo­bil, yük­sek tork sa­ye­sin­de fark et­tir­me­den yük­sek hız­la­ra ula­şa­bi­li­yor. 
Tat­lı sert süs­pan­si­yon sis­te­mi, hem ara­cın vi­raj­lar­da yat­ma­sı­nı en­gel­li­yor hem de kon­fo­ra des­tek ve­ri­yor. Ara­cın yol tu­tuş özel­lik­le­ri sı­nı­fı­nın en iyi­si +ol­ma­sa da ol­duk­ça ba­şa­rı­lı.haber7

Hiç yorum yok