Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

AUDİ TT SUV CONCEPT

Audi, spor modeli TT’ye SUV konsepti hazırladı. Hibrid araç, 50 kilometrelik mesafesi sıfır tüketimle katedebiliyor.  Audi'den s...

Audi, spor modeli TT’ye SUV konsepti hazırladı. Hibrid araç, 50 kilometrelik mesafesi sıfır tüketimle katedebiliyor. 

Audi'den spor model TT'ye SUV konsept Alman lüks otomobil üreticisi Audi, konsept çalışmalarına hızla devam ediyor. Kısa bir süre önce tanıtılan yeni TT modelinin üzerinde çalışan marka, bu aracın SUV versiyonunu hazırladı. 

4 kapılı coupe olarak tanımlanan TT Offroad konsepti, iki elektrik motoru ve bir benzinli ünitenin birlikte kullanıldığı bir hibrid model. Tüketim 1.9 litre Araç, 0-100 km/s iv­me­len­me­si­ni 5.2 sa­ni­ye­de ta­mam­lı­yor. 

Mak­si­mum hız ise 250 km/s. Bu du­rum­da araç, sa­at­te 130 ki­lo­met­re sü­ra­te ula­şa­bi­li­yor. Hib­rid sis­te­min or­ta­la­ma tü­ke­ti­miy­se sa­de­ce 1.9 lit­re. Mar­ka­nın ver­di­ği bil­gi­ye gö­re araç, 880 ki­lo­met­re­lik men­zi­le ula­şabi­li­yor. İki elektrikli bir benzinli 4.39 met­re­lik uzun­lu­ğu ve 1.85 met­re­lik ge­niş­li­ğiy­le kom­pakt bo­yut­lar­da olan araç, 1.53 met­re­lik yük­sek­li­ğiy­le spor­tif bir ta­sa­rı­ma sa­hip. 

Stan­dart bir priz­den şarj edi­le­bi­len kon­sep­tin ön ak­sın­da 2 lit­re­lik TFSI mo­tor yer alı­yor. 292 bey­gir güç ve 380 nm tork üre­ten ben­zin­li üni­te­nin he­men ya­nın­da, 54 bey­gir­lik elek­trik mo­to­ru yer alı­yor. Ar­ka ak­sa da 115 bey­gir gü­cün­de ikin­ci elek­trik mo­to­ru ko­num­lan­dı­rıl­mış.

Hiç yorum yok