Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

OTOMOTİV SATIŞLARI DÜŞTÜ FİLO KİRALAMALARI ARTTI

Otomotiv pazarındaki ciddi daralma endişesine rağmen, özellikle büyük işletmelerin tercih ettiği ve otomobil satışlarının yarısına yakınını...

Otomotiv pazarındaki ciddi daralma endişesine rağmen, özellikle büyük işletmelerin tercih ettiği ve otomobil satışlarının yarısına yakınının gerçekleştiği oto kiralama sektöründeki beklentiler çok daha pozitif. 

Son dönemde KOBİ’lerin de tercih etmeye başladığı filo kiralama hizmeti, şirketleri sigorta ve bakım gibi satın alma sonrasında ortaya çıkan gider kalemlerinden kurtarıyor. Parkta 213 bin araç var Araç kiralama pazarının önemli oyuncularından Avis Türkiye’nin Genel Müdür Yardımcısı İnan Ekici, geçen yıl toplam araç kiralama pazarının 213 bin 500 araçtan oluştuğunu söyledi. 

Bu rakamın 18 bin 500 adedini kısa dönemli, 195 bin adedini uzun dönemli kiralamalar oluşturuyor. Ekici, “2012’ye bakıldığında toplam pazarda yüzde 16, kısa dönemli kiralamada yüzde 12 ve uzun dönemli kiralamada yüzde 17’lik bir artış yaşandığını gözlemliyoruz. 

Türkiye’de henüz oldukça yeni olan araç kiralama sektörünün 2014 yılında da büyümesini sürdüreceğine inanıyoruz. Gerek toplam araç parkında gerekse kiralama yapan firma ve kişilerin sayılarının artmasıyla sektör büyümeye devam edecektir” dedi. Bu yıl otomotiv sektöründe daralma beklendiğini hatırlatan Ekici, kiralama tarafında önemli bir küçülme beklemediklerini, hem yeni düzenlemeler hem de mevcut faiz artışlarının küçük işletmelerin kiralamaya daha fazla yönelmelerini sağlayacağını kaydetti. 

Kiralama sektörünün hâlâ gelişmeye ve büyümeye oldukça elverişli olduğunu söyleyen Ekici, “Sektördeki araç sayısı hızla artıyor. 5 yıl içinde sektördeki araç parkının iki katına çıkacağı öngörülüyor. Öte yandan son 10 yılda otomotiv sektöründe yaşanan değişim sonrası filo satışları gittikçe yükselmeye başladı. 

Otomotiv şirketleri, kriz dönemlerinde bile payı azalmayan filo satışlarına çok fazla önem veriyor” diye konuştu. Şirketler rahat ediyor Fir­ma­la­rın, ki­ra­la­ma ya­pa­rak ver­gi in­di­ri­mi, güç­lü na­kit akı­şı plan­la­ma gi­bi avan­taj­lar el­de et­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Eki­ci, “Bun­la­rın ya­nın­da pe­ri­yo­dik ba­kım-ona­rım, si­gor­ta gi­bi uz­man ol­ma­dık­la­rı araç yö­ne­tim hiz­met­le­ri­ni bu iş­ler­de uz­man­la­şan bi­zim gi­bi şir­ket­le­re bı­ra­kı­yor­lar. 

Bu sa­ye­de ma­li­yet avan­ta­jı, ele­man ve za­man­dan ta­sar­ruf edi­yor­la­r” de­di. Ayda 1200 liradan başlıyor Şir­ket­le­rin, fi­lo ki­ra­la­ma­nın avan­taj­la­rı­nı da­ha faz­la gör­me­ye baş­la­dık­ça araç sa­hip­li­ği­ni bir ke­na­ra bı­ra­kıp ope­ras­yo­nel ki­ra­la­ma­ya yö­nel­di­ği­ni söy­le­yen Eki­ci, do­la­yı­sıy­la sek­tö­rün önü­nün özel­lik­le KO­Bİ­’ler ta­ra­fın­da açık ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti. 

Ki­ra­la­may­la bir­lik­te fir­ma­la­rın, ser­ma­ye­le­ri­nin ta­ma­mı­nı araç sa­tın al­ma­ya ayır­ma­ma­ya baş­la­dı­ğı­na işa­ret eden Eki­ci, “60 bin li­ra­lık bir oto­mo­bil için yıl­lık ki­lo­met­re li­mit­le­ri­ne gö­re fark gös­te­re­cek ol­ma­sı­na kar­şın or­ta­la­ma fi­yat­lar 36 ay­lık ki­ra­la­ma­lar için 350 eu­ro + KDV (yak­la­şık 1200 li­ra) se­vi­ye sin­de. 24 ay için bu tu­tar 400 eu­ro­nun (yak­la­şık 1400 li­ra) bi­raz da­ha üze­ri­ne gel­mek­te­di­r” de­di. BUGÜN GAZETESİ

Hiç yorum yok