Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

MAKYAJLANAN RENAULT MEGANE 1 NİSANDA SATIŞTA

Kompakt otomobil pazarının başarılı temsilcilerinden Renault Megane, makyajlandı. Daha sportif bir yüze kavuşan araç, artırılan donanımı ve...

Kompakt otomobil pazarının başarılı temsilcilerinden Renault Megane, makyajlandı. Daha sportif bir yüze kavuşan araç, artırılan donanımı ve tasarruflu motorlarıyla dikkat çekiyor. 

Renault, yeni tasarım anlayışını birer birer araçlarına aktarmaya devam ediyor. Şubat ayında Fluence modelinin yüzünü yenileyen marka, ardından kompakt model ailesi Megane’ı estetik ameliyat masasına yatırdı. Masadan çok daha sportif bir yüzle çıkan yeni araç, 1 Nisan itibariyle Türkiye’de satışa sunulacak. 

İNTERNETE BAĞLANACAK 
Yeni tasarımda büyük Renault logosu dikkat çekerken, geniş hava girişleri ve çekik farlar da öne çıkıyor. İlk aşamada Megane Hatchback ve Megane Sport Tourer (station wagon) gövde tipleriyle pazara sunulacak araçta, Joy, Touch ve GT Line olmak üzere 3 farklı donanım seviyesi (Sport Tourer’de Joy donanımı yok) yer alıyor. 

Markanın internet bağlantılı R-Link donanımına kavuşan araçta, Renault Visio System (Şerit takip sistemi ile Otomatik farlar) de sunulacak. Aracın dış görünümüyle dikkat çeken versiyonu Megane GT Line’da ABS, ESC, ASR, AFU, 6 hava yastığı, yokuşta kalkış destek sistemi, elektrikli park freni, otomatik farlar, yağmur sensörü, follow me home, elektrikli katlanan ısıtmalı dış dikiz aynaları, Bluetooth gibi zengin standart donanımlar sunuluyor. 

4 LİTRE TÜKETİYOR 
Ye­ni Me­ga­ne ai­le­sin­de su­nu­lan tek ben­zin­li üni­te 1.6 lit­re hac­min­de. 115 bey­gir­lik mo­tor, CVT Tro­nic şan­zı­man se­çe­ne­ği­ne sa­hip. 1.5 lit­re­lik di­zel­ler 90 ve 110 bey­gir­lik iki ver­si­yo­na sa­hip. Güç­lü mo­del­de 6 ile­ri çift kav­ra­ma­lı oto­ma­tik şan­zı­man EDC is­te­ğe bağ­lı ola­rak su­nu­lu­yor. 

Bu kom­bi­nas­yon­la orta­la­ma tü­ke­tim 4.2 lit­re. Mar­ka­nın 1.6 lit­re­lik di­ze­liy­se sa­de­ce 6 ile­ri ma­nu­el şan­zı­man­la su­nu­lu­yor. 130 bey­gir güç ve 320 nm trok üre­ten mo­tor, hem per­for­mans hem de 4 lit­re­lik or­ta­la­ma tü­ke­ti­miy­le dik­kat çe­ki­yor. 

TWİZZY HAZİRANDA GELİYOR 
Markanın 3 tekerlekli elek­trik­li ara­cı Twizz­y-’­de sü­rü­cü bel­ge­si prob­le­mi­nin aşıl­dı­ğı­nı ifa­de eden İbrahim Ay­bar, “Ay­rı­ca yet­ki­li ser­vis­ler­de ba­kım yap­ma­ya im­kan ve­ren stan­dart­lar yok­tu, o hal­lol­du. 

Ge­rek­li eh­li­yet olan A2 mo­to­sik­let eh­li­ye­ti, AB ile uyum­lu ola­rak B1 ol­du, ka­nun ge­çen yıl çık­tı. Yö­net­me­lik ha­zır­lan­dı, ba­kan­lar­dan gö­rüş­ler gel­di, geç­ti­ği­miz gün­ler­de im­za­ya su­nul­du. Ayın 25’in­de ya­yın­la­nır sa­nı­yo­ru­z” de­di. Di­ğer elek­trik­li oto­mo­bil olan Zo­e’­nin de ey­lül ayı­na ka­dar ge­le­ce­ği­ne işa­ret eden Ay­bar, elek­trik­li Flu­en­ce üre­ti­mi­nin ta­lep ne­de­niy­le nok­ta­lan­dı­ğı­nı, el­le­rin­de sa­de­ce 8-9 oto­mo­bil kal­dı­ğı­nı kay­det­ti. 

2017’YE KADAR 1 MİLYONLUK PAZAR HAYAL 
Re­na­ult Ma­is Ge­nel Mü­dü­rü İb­ra­him Ay­bar, 2017’ye ka­dar 1 mil­yon adet­lik iç pa­za­rın Tür­ki­ye için ha­yal ol­du­ğu­nu söy­le­di. Pa­za­rın 900 bi­ne ulaş­tı­ğın­da he­men ver­gi ar­tı­şı­nın gel­di­ği­ni ifa­de eden Ay­bar, “Tür­ki­ye­’nin üre­tim ka­pa­si­te­si 1.5 mil­yon adet fa­kat 1.1 mil­yon üre­ti­li­yor. 

Üre­ti­min yüz­de 80’i ih­raç edi­li­yor. 250-300 bi­ni iç pa­zar­da sa­tı­lı­yor. İç pa­zar an­cak bu ka­dar­la bes­le­ne­mez, do­la­yı­sıy­la da it­ha­lat ya­pı­lı­yor. İç pa­zar­da yer­li üre­ti­min sa­tış ade­di­ni ve çe­şi­di­ni ar­tır­mak ge­re­ki­yor. Ak­si olun­ca kı­sır dön­gü­” de­di.Haberturk

Hiç yorum yok