Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

7.NESİL FORD TRANSİT TÜRKİYEDE ÜRETİLDİ

For­d’­un en uzun so­luk­lu mo­del­le­rin­den Tran­sit, 7’n­ci nes­liy­le üre­til­me­ye baş­lan­dı. Mar­ka­nın Tür­ki­ye­’de üret­ti­ği ara...

For­d’­un en uzun so­luk­lu mo­del­le­rin­den Tran­sit, 7’n­ci nes­liy­le üre­til­me­ye baş­lan­dı. Mar­ka­nın Tür­ki­ye­’de üret­ti­ği araç, mart ayı iti­ba­riy­le 55 bin 500 li­ra­dan baş­la­yan fi­yat­lar­la pa­za­ra su­nu­la­cak. 

2014 çok eğ­len­ce­li ge­çe­cek Ara­cın ta­nı­tı­mın­da ko­nu­şan Ford Oto­san Ge­nel Mü­dü­rü Hay­dar Ye­ni­gün, bu yıl Tür­ki­ye oto­mo­tiv pa­za­rı­nın 633 bin adet ola­rak ger­çek­leş­me­si­ni tah­min et­tik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “2014 çok eğ­len­ce­li ge­çe­cek. 

Ye­ni­köy fab­ri­ka­mı­zı yı­lın ilk ya­rı­sı bit­me­den aça­ca­ğız. San­cak­te­pe­’de­ki mü­hen­dis­lik mer­ke­zi­miz de yı­lın or­ta­sın­da fa­ali­ye­te geç­miş ola­ca­k” de­di. 630 mil­yon do­lar­lık ya­tı­rım Ba­şa­rı­la­rı­nın ar­dın­da­ki en bü­yük gü­cün Tran­sit ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Hay­dar Ye­ni­gün, şun­la­rı söy­le­di: “T­ran­sit, sek­tö­rün ya­nı sı­ra, Tür­ki­ye eko­no­mi­si­nin bü­yü­me­si­ne ve ge­liş­me­si­ne de önem­li öl­çü­de kat­kı­da bu­lu­na­rak ‘T­ran­sit eko­no­mi­si­’ kav­ra­mı­nın oluş­ma­sı­nı sağ­la­dı ve ti­ca­re­tin ge­li­şi­min­de bü­yük rol oy­na­dı. 

Tran­sit hat­tı­nı 630 mil­yon do­lar­lık (yak­la­şık 1 mil­yon 370 bin li­ra) ya­tı­rım­la ye­ni­le­dik. Ford Oto­san ola­rak ye­ni Tran­si­t’­in, ABD, Kan­sas Cit­y’­de­ki üre­ti­mi­ne de par­ça­ ih­raç ede­ce­ğiz ve bu­nu da Tür­ki­ye­’de­ki 47 te­da­rik­çi­miz ile bir­lik­te ya­pa­ca­ğız.” 

Donanımda binek araçları aratmıyor Ti­ca­ri araç dün­ya­sın­da da­ya­nık­lı­lı­ğı ve fonk­si­yo­nel­li­ğiy­le ta­nı­nan Tran­sit, ye­ni nes­lin­de sı­nı­fı­nın stan­dart­la­rı­nı be­lir­le­ye­cek ka­dar yük­sek gü­ven­lik do­na­nım­la­rıy­la da dik­kat çe­ke­cek. 

Di­na­mik Tork Kon­tro­lü (TVC), Vi­raj Fren Kon­tro­lü, Mo­tor ve Fren Kon­trol­lü Çe­kiş Sis­te­mi (TCS) gi­bi sis­tem­le­rin stan­dart ola­rak su­nul­du­ğu araç­ta acil du­rum yar­dı­mı özel­lik­li SYNC, çar­pış­ma uya­rı sis­te­mi özel­lik­li adap­tif hız kon­tro­lü, sta­tik kö­şe lam­ba­la­rı, şe­rit ta­kip uya­rı sis­te­mi, las­tik ba­sın­cı iz­le­me sis­te­mi, ayar­la­na­bi­lir hız sı­nır­lan­dı­rı­cı ve Ford Ko­lay Ya­kıt Sis­te­mi de is­te­ğe bağ­lı ola­rak sa­tın alı­na­bi­le­cek. 

Ge­çen yı­lı 114 bin adet­lik sa­tış ve 281 bin adet­lik üre­tim­le ka­pat­tık­la­rı­nı ha­tır­la­tan Ye­ni­gün, “Bu sa­tış ra­ka­mıy­la For­d’­un Av­ru­pa­’da­ki pa­zar­la­rı ara­sın­da 5’in­ci­lik­ten 3’ün­cü sı­ra­ya yük­sel­dik. 226 bin adet­lik dış sa­tış­la 3.8 mil­yar do­lar­lık ih­ra­cat ge­li­ri el­de et­tik. 2013’te 682 mil­yon do­lar­lık ya­tı­rım yap­tık. Ge­çen yıl mü­hen­dis­lik ih­ra­ca­tı­mız da yüz­de 38’lik ar­tış­la 72.7 mil­yon do­la­ra ulaş­tı­” de­di. 

Bu yıl­ki he­def­le­ri­ni de açık­la­yan Ye­ni­gün, şöy­le de­vam et­ti: “Bu dö­nü­şüm yı­lı­mız­da 83 bin adet­lik bir sa­tış he­def­li­yo­ruz. Bu yıl 195 bin adet­lik ih­ra­cat ve 237 bin adet­lik üre­tim ön­gö­rü­yo­ruz. 2011’de baş­la­dı­ğı­mız ya­tı­rım­la­ra da bu yıl 435 mil­yon do­lar­la (yak­la­şık 946 mil­yon li­ra) de­vam ede­ce­ğiz.” 23 yeni ülkeye ihraç edilecek 

Ön­den çe­kiş­li, ar­ka­dan itiş­li ve dört te­ker­den çe­kiş­li ver­si­yon­la­rı bu­lu­nan ye­ni Tran­si­t’­te 2.2 lit­re­lik Du­ra­torq mo­tor gö­rev ya­pı­yor. 
125, 135 ve 155 bey­gir­lik 3 fark­lı mo­tor gü­cü se­çe­ne­ği olan mo­tor, 6.5 lit­re­lik or­ta­la­ma tü­ke­tim va­de­di­yor. Av­ru­pa­’da sa­de­ce Ford Oto­san ta­ra­fın­dan üre­ti­le­cek ara­cın 23 ye­ni pa­za­ra ih­ra­cat edi­le­ce­ği­ni ifa­de eden Ye­ni­gün, böy­le­ce ih­ra­cat yap­tık­la­rı ül­ke sa­yı­sı­nın 106’ya yük­se­le­ce­ği­ni kay­det­ti.Bugün

Hiç yorum yok