Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE CONCEPT SAVAŞLARI

Otomotiv sektöründe yılın ilk fuarı kapılarını açtı. 26 Ocak’a kadar devam edecek Detroit’te düzenlenen 2014 Kuzey Amerika Uluslararası Oto...

Otomotiv sektöründe yılın ilk fuarı kapılarını açtı. 26 Ocak’a kadar devam edecek Detroit’te düzenlenen 2014 Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı’na (NAIAS), son yıllarda olduğu gibi konseptler damgasını vuruyor. 


Elektrikli modellerden ziyade hibrid araçlarda ciddi bir artış görülürken mevcut modellerin yeni versiyonları da ilk kez ABD’den dünyaya el sallıyor. 800 bin ziyaretçi 500’ün üzerinde modelin şovuna sahne olan NAIAS’ı, 9 günde 800 binin üzerinde ziyaretçinin gezmesi bekleniyor. 

Fuarda 7 ileri manuel şanzıman kullanan sporculardan, 100 kilometrede sadece 1.9 litre yakıt tüketen arazi aracı konseptlerine kadar birçok cezbedici model sahne alıyor. 

Chevrolet 
625 beygirlik Amerikan Chev­ro­le­t’­nin ef­sa­ne mo­del­le­rin­den Cor­vet­te, kı­sa bir sü­re için­de 7’n­ci nes­liy­le pa­za­ra su­nu­la­cak. Yük­sek per­for­man­sı ve se­siy­le ye­te­rin­ce et­ki­le­yi­ci olan ara­cın en güç­lü ver­si­yo­nu Z06, Det­ro­it’­te dün­ya­ya ta­nı­tı­la­cak. 

2015’te pa­za­ra su­nu­la­cak araç, da­ha ön­ce­ki ver­si­yon­la­ra gö­re gö­rül­me­miş bir ae­ro­di­na­mik ta­sa­rım ve ye­re bas­ma kuv­ve­ti oluş­tu­ra­cak şe­kil­de ta­sar­lan­mış. Araç­ta kul­la­nı­lan 6.2 lit­re­lik V8 mo­tor, tam 625 bey­gir güç ve 861 nm tork üre­ti­yor. 

Nis­san 
Ja­pon oto­mo­bil üre­ti­ci­si Nis­san, ye­ni kon­sep­ti Sport Se­da­n’­ı ta­nıt­tı. Mar­ka­nın ge­le­cek se­dan mo­del­le­rin­den iz­ler yer alan kon­sept, ren­gi ve de­tay­la­rıy­la et­ki­le­yi­ci bir ta­sa­rı­ma sa­hip. ‘V’ şek­lin­de­ki ön pan­jur, dev mar­ka lo­go­su ve bu­me­rang şek­lin­de ta­sar­la­nan bü­yük LED far­lar ara­cın ka­rak­te­ris­tik özel­lik­le­ri ara­sın­da sa­yı­la­bi­lir. 

Özel ta­sa­rım­lı 21 inç­lik alü­min­yum ala­şım jant­lar üze­rin­de du­ran kon­sept­te 3.5 lit­re­lik bir V6 mo­to­ra gö­rev ve­ril­miş. Ön­den çe­kiş­li oto­mo­bil 300 bey­gir güç üre­ti­yor ve gü­cü te­ker­lek­le­re ak­tar­ma işi­ni de X-Tro­nic isim­li CVT oto­ma­tik şan­zı­man üst­le­ni­yor. 

Lexus 
Ja­pon asıl­lı AB­D’­li lüks oto­mo­bil üre­ti­ci­si Le­xus, yep­ye­ni cou­pe mo­de­li RC F’­i ta­nıt­tı. İlk kez ge­çen yıl­ki Tok­yo Oto­mo­bil Fu­arı­’n­da gö­rü­cü­ye çı­kan araç, ag­re­sif ta­sa­rı­mı, kas­lı çiz­gi­le­ri ve güç­lü mo­to­ruy­la dik­kat çe­ki­yor. Araç­ta kul­la­nı­lan 5.0 lit­re­lik V8 üni­te, mar­ka­nın en güç­lü mo­to­ru ko­nu­mun­da. 

450 bey­gir güç ve 520 nm tork üre­ten mo­tor gü­cü­nü ar­ka te­ker­lek­le­re ile­ti­yor. Ara­cın yol tu­tuş per­for­man­sı­nı ar­tır­mak için di­fe­ran­si­yel ki­li­di unu­tul­ma­mış. Mo­to­run per­for­man­sı­na uy­gun ol­ma­sı için araç­ta 8 ile­ri Sports Di­rect Shift (Spor di­rekt şan­zı­man-SPDS) şan­zı­man gö­rev ya­pı­yor. 

Honda
Hon­da­’nın B sı­nı­fın­da­ki ba­şa­rı­lı tem­sil­ci­si Jazz, ye­ni je­ne­ras­yo­nuy­la dün­ya­ya ta­nı­tı­la­cak. Ye­ni­le­nen ta­sa­rı­mı ve bü­yü­yen bo­yut­la­rıy­la öne çı­kan araç, spor­tif çiz­gi­le­riy­le dik­kat çe­ki­yor. Araçta kul­la­nı­lan ta­ma­men ye­ni 1.5 lit­re­lik ben­zin­li üni­te, ön­ce­ki ne­sil­den da­ha güç­lü ve tork­lu. 130 bey­gir güç (+13 bey­gir) ve 155 nm tork (+10 nm) üre­ten mo­tor, 6 ile­ri ma­nu­el ve CVT (ka­de­me­siz) oto­ma­tik şan­zı­man se­çe­nek­le­ri­ne sa­hip ola­cak. 

Audi
Au­di­’nun şov amaç­lı ha­zır­la­dı­ğı kon­sept Al­lro­ad Shoo­ting Bra­ke, Det­ro­it’­te sah­ne­ye çık­tı. Mar­ka­nın Tek­nik Ge­liş­tir­me Ku­ru­lu Üye­si Ul­rich Hac­ken­ber­g’­in “Biz bu gös­te­ri ara­cın­da ya­kın ge­le­ce­ğe çok so­mut ba­kış­lar su­nu­yo­ru­z” di­ye yo­rum­la­dı­ğı kon­sept, E-tron ai­le­sin­den. Hib­rid araç, qu­at­tro 4 te­ker­lek­ten çe­kiş sis­te­mi­ni kul­la­nı­yor. Sa­de­ce 4.2 met­re uzun­lu­ğun­da­ki 3 ka­pı­lı araç­ta kul­la­nı­lan hib­rid tah­rik sis­te­min­de 2 lit­re­lik TFSI ben­zin­li mo­tor ve elek­trik mo­tor­la­rı gö­rev ya­pı­yor. 

Sis­tem top­lam­da 408 bey­gir güç ve 650 nm tork üre­ti­yor. 1600 ki­log­ram­lık kon­sept, bu sa­ye­de 0’dan 100 km/s sü­ra­te 4.6 sa­ni­ye­de ula­şır­ken sa­at­te 250 ki­lo­met­re­ye (elek­tro­nik ola­rak sı­nır­lan­dı­rıl­mış) ka­dar iv­me­len­me­si­ni sür­dü­rü­yor. Per­for­man­sa rağ­men ara­cın or­ta­la­ma ya­kıt tü­ke­ti­miy­se sa­de­ce 1.9 lit­re (ki­lo­met­re­de 9 ku­ruş). Araç sa­de­ce elek­trik mo­to­ruy­la 50 ki­lo­met­re­lik men­zi­le sa­hip. 

Mer­ce­des-Benz 
Oto­mo­bil ta­ri­hi­nin en kon­for­lu mar­ka­la­rın­dan Mer­ce­des-Benz, ma­kam araç­la­rı pa­za­rın­da­ki id­di­alı oyun­cu­su S Se­ri­si’­ne V12 mo­tor­lu bir ver­si­yon ek­le­di. S600 ko­duy­la ta­nı­tı­lan araç, sa­de­ce uzun şa­si­li ver­si­yon­la su­nu­la­cak. 

Ön­ce­ki ne­sil­de 5.5 lit­re hac­min­de­ki mo­tor, ye­ni je­ne­ras­yon­da 6 lit­re­lik olan­la de­ğiş­ti­ril­miş. Çift tur­boy­la bes­le­nen V12 üni­te, 530 bey­gir (ön­ce­ki mo­del 517 bey­gir­di) güç ve 830 nm tork üre­ti­yor. İlk kez Start/Stop sis­te­mi­nin stan­dart ola­rak su­nul­du­ğu araç­ta, böy­le­ce ya­kıt tü­ke­ti­mi de yüz­de 21 dü­şü­rül­müş (11.1 lit­re). 

Vol­vo
İsveçli lüks oto­mo­bil üre­ti­ci­si Vol­vo, Con­cept XC Cou­pe isimli ara­cıy­la Det­ro­it’­te iki ödül bir­den ka­zan­dı. Fu­ar­da dü­zen­le­nen 2014 Eye­sOn ta­sa­rım ödül­le­rin­de ‘En İyi Kon­sept Oto­mo­bi­l’ se­çi­len araç, ay­rı­ca ‘Renk, Gra­fik ve Mal­ze­me­le­rin En İyi Kul­la­nı­mı­’ ödü­lü­nü el­de et­ti.BUGÜN

Hiç yorum yok