Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

NİSSAN QUASHQAİ VE DACİA DUSTER ENÇOK SATAN SUV OLDU

Geçen yılı rekorla kapatan otomobil pazarında SUV’ların yükselişi devam etti. Payını yüzde 11.5’e çıkaran bu sınıfta iki model en çok satıl...

Geçen yılı rekorla kapatan otomobil pazarında SUV’ların yükselişi devam etti. Payını yüzde 11.5’e çıkaran bu sınıfta iki model en çok satılan araçlar arasına bile girmeyi başardı. 


Oto­mo­tiv sek­tö­rü­nün son yıl­lar­da­ki tar­tış­ma­sız yıl­dı­zı SU­V’­lar, is­tik­rar­lı bü­yü­yen sa­tış adet­le­ri­ni 2013’te de sür­dür­dü. Hem cros­so­ver isim­li yer­den yük­sek hatc­hback mo­del­le­ri hem de 4 te­ker­lek­ten çe­kiş­li ara­zi araç­la­rı­nı kap­sa­yan bu sı­nıf, ye­ni mo­del­ler­le bir­lik­te ge­niş­le­se de li­der yi­ne es­ki­ler­den çık­tı. 


Pa­yı­nı yüz­de 11.5’e çı­kar­dı Oto­mo­tiv Dis­tri­bü­tör­le­ri Der­ne­ği ve­ri­le­ri­ne gö­re 2013’te 664 bin 655 oto­mo­bil sa­tı­şı ger­çek­leş­ti. Tür­ki­ye oto­mo­tiv ta­ri­hin­de bir re­kor olan bu sa­yı­nın yüz­de 11.5’i, ya­ni 76 bin 616’sı SU­V’­lar­dan oluş­tu. 

2012’de sa­tı­lan 61 bin 925 SU­V’­un oto­mo­bil pa­za­rın­dan al­dı­ğı pay yüz­de 11.1 ol­muş­tu. 2011’dey­se bu oran yüz­de 10.8 idi. Bü­yü­yen pa­zar­dan as­lan pa­yı­nı ala­bil­mek için var gü­cüy­le sa­va­şan üre­ti­ci­ler, cros­so­ver kav­ra­mı­nın or­ta­ya çık­ma­sı­nı sağ­la­yan Nis­san Qash­qa­i ile sı­kı bir re­ka­be­te gir­se de, Ja­pon mar­ka ipi ön­de gö­ğüs­le­me­yi ba­şar­dı. 

2013’te ba­şa­rı­lı bir per­for­mans ser­gi­le­yen Da­ci­a ise, Dus­te­r’­la li­de­rin en­se­sin­den ay­rıl­ma­dı. Bu iki mo­de­lin sa­tış ra­kam­la­rı öy­le yük­sek ki, Tür­ki­ye­’de en faz­la sa­tı­lan 20 oto­mo­bil ara­sı­na gir­me­yi bi­le ba­şar­dı­lar. 

İş­te ge­çen yıl öne çı­kan SU­V’­lar: İlk 10’a ‘Yeti’şti Model Satış adedi 
Nissan Qashqai....................... 11.430 
Dacia Duster............................. 11.262 
Hyundai ix35.............................. 7.324 
Kia Sportage.............................. 7.306 
VW Tiguan................................. 6.750 
Nissan Juke............................... 3.735 
Renault Captur.......................... 3.172 
Chevrolet Captiva..................... 2.755 
Honda CR-V............................... 1.601 
Skoda Yeti................................... 1.579 

NISSAN Bir numarada Qashqai Geçen yılın zirvesinde Nissan Qashqai yer alıyor. 2013’te 11 bin 430 adetlik satış rakamına ulaşan aracın fiyatı 58 bin 490 liradan başlıyor. 

Manuel ve otomatik şanzıman seçenekleri olan 1.6 litrelik benzinli model, 6.2 litrelik ortalama tüketime sahip. 1.5 litrelik dizel 5.2, 4 tekerlekten çekişli 1.6 litrelik dizelse 5.1 litre tüketiyor. Araç, yılın ilk çeyreğinde yeni jenerasyonuyla yollara çıkacak. 

DACiA 168 araç farkla ikinci Ge­çen yı­lın ba­şa­rı­lı mo­del­le­rin­den bi­ri de Da­ci­a’­nın Dus­ter mo­de­li ol­du. 2013 bo­yun­ca 11 bin 262 adet­lik sa­tış ra­ka­mı­na ula­şan araç, 168 adet­lik fark­la ikin­ci­lik­le ye­tin­di. 

1.6 lit­re ben­zin­li ve 1.5 lit­re­lik di­zel mo­tor se­çe­nek­le­riy­le sa­tı­lan araç, ge­çen ay mak­yaj­lan­mış­tı. Ara­cın baş­lan­gıç fi­ya­tı 36 bin 600 li­ra ola­rak be­lir­len­miş. 105 bey­gir­lik ben­zin­li 7.1, 90 bey­gir­lik di­zel 4.7, 110 bey­gir­lik 4x4 di­zel ise 5.2 lit­re tü­ke­ti­yor.BUGÜN

Hiç yorum yok