Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

BMW İ3'E İNGİLTEREDEN 2 ÖDÜL

İn­gi­liz ka­mu ku­ru­lu­şu Energy Sa­ving Trust ta­ra­fın­dan ener­ji ta­sar­ru­fu için ve­ri­len Fle­et He­ro Ödül­le­ri kap­sa­mın­da “2...

İn­gi­liz ka­mu ku­ru­lu­şu Energy Sa­ving Trust ta­ra­fın­dan ener­ji ta­sar­ru­fu için ve­ri­len Fle­et He­ro Ödül­le­ri kap­sa­mın­da “2013 Oto­mo­bil ve Ha­fif Ti­ca­ri Araç Üre­ti­min­de Ye­ni­li­k” ödü­lü­ne la­yık gö­rü­len araç, ay­nı za­man­da 2013 Next Gre­en Car ödül­le­rin­de de sü­per mi­ni ka­te­go­ri­sin­de zir­ve­de yer al­ma­yı ba­şar­dı. 

Mayısta Türkiye’de Geçen yılın son ayında seri üretimine başlanan aracın mayıs ayı itibariyle Türkiye’de satışa sunulması bekleniyor. Fiyatının yaklaşık 40 bin euro olacağı açıklanan araçtan 2014 yılı içerisinde 200 adetlik satış hedefleniyor. 

Menzil 340 kilometre BMW i3’te kul­la­nı­lan elek­trik mo­to­ru gü­cü­nü ar­ka te­ker­lek­le­re ile­ti­yor. 170 bey­gir güç ve 250 nm tork üre­ten mo­tor, ara­cı 0’dan 100 km/s sü­ra­te 7.2 sa­ni­ye­de ulaş­tı­rı­yor. 

Sa­at­te 150 ki­lo­met­re­lik son hı­za çı­ka­bi­len ara­cın men­zi­liy­se 190 ki­lo­met­re­yi bu­lu­yor. Bu men­zil, op­si­yo­nel ola­rak su­nu­lan men­zil ar­tı­rı­cı ben­zin­li mo­tor­la bir­lik­te 340 ki­lo­met­re­ye ka­dar yük­sel­ti­le­bi­li­yor. Ara­cın pil­le­ri, 6-8 sa­at­te yüz­de 80 ora­nın­da dol­du­ru­la­bi­li­yor. Hız­lı şarj üni­te­siy­le bu sü­re ya­rım saa­te ge­ri­li­yor.BUGÜN

Hiç yorum yok