Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

TEKNOLOJİ DEVİNDEN TRAFİK KAZALARININ ÖNÜNE GEÇEN İLGİNÇ UYGULAMALAR

Cep telefonlarının neden olduğu otomobil kazalarının önüne geçmek için teknoloji devleri ilginç uygulamalar geliştirmeye başladı.  Ul...

Cep telefonlarının neden olduğu otomobil kazalarının önüne geçmek için teknoloji devleri ilginç uygulamalar geliştirmeye başladı. 

Ulus­la­ra­ra­sı tek­no­lo­ji de­vi Xe­rox, cep te­le­fon­la­rı­nın ne­den ol­du­ğu tra­fik ka­za­la­rı­na dik­kat çe­ken bir açık­la­ma ya­yın­la­dı. Açık­la­ma­da, her yıl dün­ya ge­ne­lin­de on­ bin­ler­ce in­sa­nın ölü­mü­ne ne­den olan bu alış­kan­lı­ğı azalt­mak üze­re ge­liş­ti­ri­len ör­nek akıl­lı cep te­le­fo­nu uy­gu­la­ma­la­rı ve özel­lik­le­ri ta­nı­tıl­dı. 

Güvenli bir yolculuk için öneriler 
 iOs in the car 
Aramaları sesli mesaj olarak iletme, mesajları yüksek sesle okuma gibi özellikleri olan bu uygulama navigasyon hizmeti de sunuyor 

SafeCell Ara­cı­nız sa­at­te 5 km hız­la yol al­ma­ya baş­la­dı­ğı an­dan iti­ba­ren, bu uy­gu­la­ma te­le­fo­nu­nu­za ge­le­cek ara­ma­la­rı, me­saj­la­rı si­ze ulaş­ma­dan ön­ce dur­du­rur. Si­ze ulaş­ma­ya ça­lı­şan­la­ra ko­nu­mu­nu­zu ve ara­ba kul­lan­dı­ğı­nı­zı be­lir­ten oto­ma­tik bir ya­nıt gön­de­rir. 

Driving Mode Win­dows Dri­ving Mo­de, iP­ho­ne uy­gu­la­ma­sı Do Not Dis­turb’e ben­ze­mek­te­dir. Ge­len bü­tün ara­ma­la­rı sus­tu­rur, oto­ma­tik ola­rak ko­num ve ya­nıt gön­de­re­bi­lir ama gi­den ara­ma ve me­tin­ler blo­ke ol­maz. 

DriveSafe.ly Gelen e-posta ve mesaj bildirimlerini susturur, gerçek zamanlı olarak yüksek bir sesle gelen metinleri okur ve sizin adınıza otomatik bir yanıt gönderir. Uygulamanın ücretsiz ve yükseltilmiş ücretli sürümü de bulunuyor. 

Do Not Disturb App­le mar­ka ci­haz­lar­da mev­cut olan bu özel­lik sa­ye­sin­de yol­da ol­du­ğu­nuz sı­ra­da tüm çağ­rı­lar, me­tin­ler ve uya­rı­lar sus­tu­ru­lur. Va­ra­ca­ğı­nız ye­re ulaş­tı­ğı­nız­da ya­ka­la­dı­ğı çağ­rı ve me­saj­la­rı kul­la­nı­cı­ya ha­tır­la­tır. 

Güvenli sürüş için şart Gü­ven­li araç kul­lan­ımını sağ­la­ya­cak ve çağın en pratik yöntemleriyle geliştirilen bu mo­bil uy­gu­la­ma­lar, ara­ba sür­dü­ğü­nüz için ce­vap ve­re­me­di­ği­ni­zi ve ne za­man ge­ri dö­nüş ya­pa­bi­le­ce­ği­ni­zi, ses­li me­saj, SMS, e-pos­ta ola­rak si­zi ara­yan ki­şi­ye ile­ti­yor. 

DriveMode Aracınız etkin bir şekilde saatteki hızı en az 25 km olduğunda, size ulaşmaya çalışan kişilere yolculuk esnasında olduğunuzu haber veren, kişiselleştirilmiş otomatik bir yanıt gönderir.BUGÜN

Hiç yorum yok