Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

9 AYDA 50 BİN SUV SATILDI

SUV pazarındaki hızlı büyüme, art arda pazara sunulan yeni modellerle birlikte iyice alevlendi.  Pazardaki payını yüzde 11’in üzerine ç...

SUV pazarındaki hızlı büyüme, art arda pazara sunulan yeni modellerle birlikte iyice alevlendi. 

Pazardaki payını yüzde 11’in üzerine çıkaran bu araçlar, otomobildeki büyümeyle birlikte satış adetlerini ciddi miktarda artırdı. 

Oto­mo­tiv sek­tö­rü­nün son yıl­lar­da­ki tar­tış­ma­sız yıl­dı­zı, Tür­ki­ye­’de ‘a­ra­zi ara­cı­’ di­ye bi­li­nen, SUV ti­pi araç­lar. 

Hem cros­so­ver isim­li yer­den yük­sek hatc­hback mo­del­le­ri hem de 4 te­ker­lek­ten çe­kiş­li ger­çek ara­zi araç­la­rı­nı kap­sa­yan bu te­ri­min al­tı ar­tık iyi­ce dol­ma­ya baş­la­dı. 

Ar­tan ta­lep kar­şı­sın­da hız­la bu sı­nı­fa dâ­hil olan mar­ka­lar, bü­yü­yen pa­zar­dan as­lan pa­yı­nı ala­bil­mek için var gü­cüy­le sa­va­şı­yor. Sa­tış ra­kam­la­rı­na ba­kıl­dı­ğın­da ta­sa­rım ya da fi­ya­tın tek ba­şı­na bir ter­cih ne­de­ni ol­ma­dı­ğı or­ta­ya çı­kı­yor. 

Öy­le ki bu sı­nı­fın or­ta­ya çık­ma­sı­na ön ayak olan bir­çok mo­del, ön sı­ra­lar­da ken­di­ne yer bul­mak­ta zor­la­nı­yor. Kü­çük ha­cim­li­ler göz­de Ar­tan akar­ya­kıt fi­yat­la­rı ve yük­sek ver­gi­ler, oto­mo­bil­ler­de ol­du­ğu gi­bi SUV ter­ci­hi­ni de 2 lit­re­nin al­tı­na çek­ti. 

Özel­lik­le 1.6 lit­re­yi geç­me­yen mo­del­ler, yer­den yük­sek ya­pı­la­rı ve ge­niş iç ha­cim­le­riy­le C sı­nı­fı oto­mo­bil pa­za­rın­dan cid­di pay al­ma­ya baş­la­dı. 

Oto­mo­tiv Dis­tri­bü­tör­le­ri Der­ne­ği ve­ri­le­ri­ne gö­re ilk 9 ay­lık dö­nem­de Tür­ki­ye­’de 452 bin 354 oto­mo­bil sa­tıl­dı. Bu ra­ka­mın 50 bin 908 ade­di, bir baş­ka de­yiş­le yüz­de 11.3’ü SU­V’­lar­dan olu­şu­yor. Ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­min­de bu seg­men­tin pa­yı yüz­de 10.8’di. Pay ola­rak ba­kıl­dı­ğın­da bü­yü­me sı­nır­lı gi­bi gö­rün­se de oto­mo­bil sa­tış­la­rın­da­ki cid­di ar­tış, adet­ler­de önem­li bir atı­lım or­ta­ya çı­kar­dı. 

1 yıl­lık sü­reç­te pa­zar pa­yı­nı sa­de­ce ya­rım pu­an ar­tır­mış gi­bi gö­rü­nen SU­V’­lar, 2012’nin ilk 9 ay­lık dö­ne­min­de­ki 40 bin 617 adet­lik sa­tış ra­ka­mı­na gö­re tam yüz­de 25.3 bü­yü­me ger­çek­leş­tir­di. Art ar­da pa­za­ra gi­riş ya­pan ye­ni mo­del­ler bu ar­tış­ta önem­li bir rol üst­le­ni­yor. 

Bir numarada DACİA Duster var 
Yı­lın ilk 9 ayın­da en faz­la sa­tı­lan SUV, Da­ci­a’­nın Dus­ter mo­de­li ol­du. Yıl­ba­şın­dan bu ya­na 7 bin 784 adet Dus­ter sa­tıl­dı. 1.6 lit­re ben­zin­li ve 1.5 lit­re­lik di­zel mo­tor se­çe­nek­le­riy­le sa­tı­lan ara­cın baş­lan­gıç fi­ya­tı 36 bin 640 li­ra ola­rak be­lir­len­miş. 

105 bey­gir­lik ben­zin­li 7.1, 90 bey­gir­lik di­zel 5.0, 110 bey­gir­lik 4x4 di­zel ise 5.2 lit­re tü­ke­ti­yor. Ta­sa­rı­mıy­la öne çı­kı­yor 

NİSSAN Qash­qa­i
Qash­qa­i’­ye il­gi bü­yük Sa­tış­lar­da ikin­ci sı­ra­da Nis­san Qash­qa­i yer alı­yor. İlk 9 ay­da 7 bin 594 adet­lik sa­tış ra­ka­mı­na ula­şan ara­cın fi­ya­tı 55 bin 910 li­ra­dan baş­lı­yor. 

Ma­nu­el ve oto­ma­tik şan­zı­man se­çe­nek­le­ri olan 1.6 lit­re­lik ben­zin­li mo­del, 6.2 lit­re­lik or­ta­la­ma tü­ke­ti­me sa­hip. 1.5 lit­re­lik di­zel 5.2, 4 te­ker­lek­ten çe­kiş­li 1.6 lit­re­lik di­zel­se 5.1 lit­re tü­ke­ti­yor. 

Sa­de­ce 4 te­ker­lek­ten çe­kiş ve oto­ma­tik şan­zı­man­la su­nu­lan 2 lit­re­lik di­ze­lin tü­ke­ti­miy­se 7 lit­re ola­rak be­lir­len­miş. Başlangıç fiyatı 63 bin li­ra 


KİA SPORTAGE
Ki­a’­nın spor­tif ta­sa­rım­lı SU­V’­u Spor­ta­ge, ilk 9 ay­da 4 bin 733 adet­lik sa­tı­şa ula­şa­rak 3’ün­cü sı­ra­da yer al­dı. 56 bin 800 li­ra­dan baş­la­yan fi­yat­lar­la sa­tı­lan araç, kı­sa bir sü­re ön­ce 1.6 lit­re­lik ben­zin­li-oto­ma­tik ver­si­yo­na ka­vuş­tu. 

Bu ver­si­yo­nun or­ta­la­ma tü­ke­tim 8.8 lit­rey­ken ma­nu­el­de bu ra­kam 6.8 lit­re­ye ge­ri­li­yor. 2 lit­re­lik 4 te­ker­lek­ten çe­kiş­li oto­ma­tik vi­tes­li mo­del­se 7.2 lit­re tü­ke­ti­yor. 
VOLKSWAGEN TİGUAN
Yı­lın ilk 9 ayın­da 4 bin 633 adet­lik sa­tış­la 4’ün­cü sı­ra­da yer alan mo­del, Volk­swa­gen (VW) Ti­gu­an. 1.4 lit­re­lik ben­zin­li ve 2 lit­re­lik di­zel mo­tor se­çe­nek­le­riy­le sa­tı­lan ara­cın baş­lan­gıç fi­ya­tı 62 bin 946 li­ra. 

4 te­ker­lek­ten çe­kiş ve 7 ile­ri DSG şan­zı­man­la su­nu­lan di­zel mo­del 6.3 lit­re­lik tü­ke­ti­me sa­hip. 122, 150 ve 160 bey­gir­lik ver­si­yon­la­rı bu­lu­nan ben­zin­li­nin de oto­ma­tik ver­si­yo­nu var. Or­ta­la­ma tü­ke­ti­miy­se 6.5 lit­re. Ben­zin­li-oto­ma­tik­ ver­si­yo­na ka­vuş­tu Ko­re­li oto­mo­tiv üre­ti­ci­si 

HYUNDAİ İX35
Hyun­da­i, ix35 ile yıl­ba­şın­dan bu ya­na 4 bin 522 adet sa­tış ger­çek­leş­tir­di. 2 lit­re­lik 4 te­ker­lek­ten çe­kiş­li mo­del gi­bi 1.6 lit­re­lik ben­zin­li de ar­tık oto­ma­tik vi­tes se­çe­ne­ği­ne sa­hip. 

59 bin 700 li­ra­dan baş­la­yan fi­yat­lar­la sa­tı­lan ara­cın ben­zin­li ver­si­yo­nun or­ta­la­ma tü­ke­ti­mi 6.8 ve 8.8 (oto­ma­tik vi­tes) lit­re. 2 lit­re­lik di­zel­se 7.2 lit­re tü­ke­ti­yor.GÖKHAN KARA - BUGÜN GAZETESİ